Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 20.jūlijāNr. 358

protokols Nr. 14, 34. punkts

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Dzintaru prospektā 23,
Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2016.gada 20.oktobra lēmumu Nr.522 (protokols Nr.15, 69.punkts) „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā” (turpmāk Lēmums Nr.522) tika uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde zemesgabalam Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā, kadastra numurs 13000081110, detālplānojuma izstrādi apvienojot ar būvprojektēšanu.

Ar Domes 2017.gada 17.maija lēmumu Nr.283 (protokols Nr. 9, 23. punkts) “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.522 „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā” tika veikti grozījumi Lēmumā Nr.522 un ar to apstiprinātajā darba uzdevumā detālplānojuma grozījumu izstrādei, izslēdzot prasību vienlaikus ar detālplānojumu izstrādāt būvprojektu.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt detālplānojuma grozījumu izstrādi, un detalizēt ar Domes 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.689 (protokols Nr.20, 53.punkts) „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 23 apstiprināšanu” noteiktos apbūves rādītājus atbilstoši šobrīd spēkā esošajam Teritorijas plānojuma 4.5.63.punktam, Jauktas centra apbūves teritorijā (JC63).

Domes Pilsētplānošanas nodaļā 2017.gada 6.jūlijā ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma grozījumu projekts zemesgabalam Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir sagatavojusi ziņojumu par detālplānojuma redakcijas turpmāko virzību, kurā norādīts, ka detālplānojuma grozījumi izstrādāti, ievērojot apstiprināto darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei, Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu noteiktās prasības un saņemtos institūciju nosacījumus.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.1.apakšpunktu un 111.punktu un 2017.gada 12.jūlija Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.2-30/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai detālplānojuma grozījumus zemesgabalam Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā, kadastra Nr.13000081110, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

2. Noteikt, ka ar detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā, kadastra Nr.13000081110, paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu personas var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, un ar detālplānojuma redakciju un tam pievienoto dokumentāciju papīra formā var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā, kadastra Nr.13000081110, publisko apspriešanu.

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu par detālplānojuma grozījumiem Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā, kadastra Nr.13000081110, publisko apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – Sistēma).

5. Noteikt, ka detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā, kadastra Nr.13000081110, publiskās apspriešanas termiņš sākas ne agrāk kā piecas darbdienas pēc paziņojuma publicēšanas Sistēmā.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā, kadastra Nr.13000081110, publisko apspriešanu un iespēju personām iepazīties ar detālplānojuma saturu atbilstoši šī lēmumā 2.punktā noteiktajam.

7. Detālplānojuma izstrādes vadītājam pēc detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā, kadastra Nr.13000081110, publiskās apspriešanas beigām organizēt sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

8. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai paziņot par sanāksmi, kurā tiks izskatīti detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā, kadastra Nr.13000081110, publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF