Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 20.jūlijāNr. 360

protokols Nr. 14, 36. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes
vienībām Upes ielā 1B, Jūrmalā, Upes ielā 1C, Jūrmalā

Izskatot Vārds Uzvārds , personas kods, Vārds Uzvārds, personas kods, pilnvarotās pārstāves zvērinātas advokātes Vārds Uzvārds 2017.gada 16.maija iesniegumu (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) lietvedības sistēmā 2017.gada 19.maijā Nr.1.1-39/2506-Š) ar lūgumu noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabaliem Upes ielā 1B, Jūrmalā un Upes ielā 1C, Jūrmalā atbilstoši spēkā esošajā teritorijas plānojumā noteiktajiem atļautās izmantošanas veidiem, lai veiktu pareizu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu par 2016.gadu un 2017.gadu, Dome konstatē turpmāk minēto.

Pamatojoties uz Domes 2006.gada 7.septembra lēmumu Nr.881 „Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Upes ielā 1A un Jūrmalā, Upes ielā 1 un adreses piešķiršanu”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – NĪVKIS) ir reģistrētas šādas zemes vienības:

1. Upes ielā 1B, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 012 1010, ar kopējo platību 1894 m2 un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601);

2. Upes ielā 1C, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 012 1011, ar kopējo platību 2032 m2 un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2009.gada 25.marta lēmumu īpašuma tiesības uz zemes vienību Upes iela 1B, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 012 1010, ar kopējo platību 1894 m2, nostiprinātas Vārds Uzvārds uz 7/10 domājamām daļām un Vārds Uzvārds uz 3/10 domājamām daļām, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000331994.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2009.gada 25.marta lēmumu īpašuma tiesības uz zemes vienību Upes iela 1C, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 012 1011, ar kopējo platību 2032 m2, nostiprinātas Vārds Uzvārds uz 7/10 domājamām daļām un Vārds Uzvārds uz 3/10 domājamām daļām, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000332037.

Attiecībā uz zemes vienībām Upes ielā 1B, Jūrmalā un Upes ielā 1C, Jūrmalā, 2014.gada 9.maijā ir noslēgts administratīvais līgums Nr.1.2-16/674 (turpmāk – Līgums) par tiesiskā strīda izbeigšanu administratīvajā lietā Nr.A42938509, kur viens no priekšnoteikumiem tiesiskā strīda izbeigšanai administratīvajā lietā Nr.A420758910, paredz, ka tiek veiktas darbības dabas vides saglabāšanai un atjaunošanai zemesgabalos Upes ielā 1B, Jūrmalā un Upes ielā 1C, Jūrmalā, līdz ar to šajos zemesgabalos nedrīkst būt paredzēta ēku būvniecība.

Saskaņā ar Līgumu Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.8), zemes vienībām Upes iela 1B, Jūrmalā un Upes iela 1C, Jūrmalā ir noteikts funkcionālais zonējums dabas un apstādījumu teritorija (DA3), ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides u.tml. funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir labiekārtota publiskā ārtelpa; publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma.

Saistošie noteikumi Nr.8 īstenojami no 2016.gada 9.septembra atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumam Nr.215 „Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” darbības apturēšanu daļā”.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr.496) 8.punktu zemes vienībai, kurai ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos.

Atbilstoši Noteikumu Nr.496 17.6.apakšpunktam lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja pēc izmaiņām teritorijas plānojumā neapbūvētai zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 18.punktu lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu šo noteikumu 16. vai 17.punktā minētajos gadījumos mēneša laikā ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks.

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 23.panta otrā daļa noteic, ka nodokļu administrācija papildus aprēķina nodokļus saskaņā ar konkrēto nodokļu likumiem, ja, nosakot nodokļu maksājumu apmēru, ir pārkāpti likumi, Ministru kabineta noteikumi vai vietējo pašvaldību saistošie noteikumi, kā arī samazina nodokļa maksājuma apmēru triju gadu laikā pēc likumā noteiktā maksāšanas termiņa. Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta sesto daļu, ja taksācijas gada laikā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā tiek reģistrētas kadastra datu izmaiņas, aktualizētā kadastrālā vērtība nodokļa aprēķinam tiek piemērota ar nākamo taksācijas gadu. Līdz ar to, lai aprēķinātu nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, zemes vienībām Upes ielā 1B, Jūrmalā, un Upes ielā 1C, Jūrmalā, ir nosakāms lietošanas mērķis – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501) ar 2016.gada 9.septembri.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 8.punktu, 17.6.apakšpunktu, 18.punktu un 2.pielikumā “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas struktūra un paskaidrojumi” sniegto skaidrojumu, un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 4.9.3.apakšsadaļu un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2017.gada 12.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-30/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Zemes vienībai Upes ielā 1B, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 012 1010, ar zemesgabala kopējo platību 1894 m2, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) uz dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501).

2. Zemes vienībai Upes ielā 1C, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 012 1011, ar zemesgabala kopējo platību 2032 m2, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) uz dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501).

3. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ir piemērojami ar 2016.gada 9.septembri.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF