Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 20.jūlijāNr. 363

protokols Nr. 14, 39. punkts

Par grozījumiem 2015.gada 11.decembra Zemes
nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/1848

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Vaivari 0092, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 017 0093 1421 m2 platībā ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2015.gada 25.augusta lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000547607. Zemesgabalam noteikti apgrūtinājumi – zemesgabala daļa 1289 m2 platībā atrodas būvniecības ierobežojumu teritorijā, kas noteikta teritorijas attīstības plānošanas dokumentā; zemesgabals atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotās saimnieciskās darbības joslas teritorijā; zemesgabals atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorijā.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra lēmumu Nr.512 “Par zemesgabala Vaivari 0092, Jūrmalā, nomu” starp Jūrmalas pilsētas domi un Vārds Uzvārds 2015.gada 11.decembrī noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1.2-16.3.1/1848 par zemesgabala Vaivari 0092, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 017 0093, nomu teritorijas labiekārtošanai bez apbūves tiesībām.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemes vienība Vaivari 0092, Jūrmalā atrodas Dabas un apstādījumu teritorijā (DA 3). Zemes vienība atrodas detalizētās plānošanas teritorijā un minētajai zemes vienībai pirms labiekārtošanas darbu uzsākšanas nepieciešams izstrādāt detālplānojumu.

Attīstības un vides jautājumu komitejā 2016.gada 7.decembra sēdē tika noraidīts sagatavotais lēmuma projekts par zemesgabala Vaivari 0092, Jūrmalā detālplānojuma uzsākšanu, jo nav veikti grozījumi 2015.gada 11.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/1848.

Ņemot vērā to, ka nomnieks Vārds Uzvārds nevar veikt teritorijas labiekārtojumu atbilstoši noslēgtajam līgumam nepieciešams precizēt Līguma 1.3.apakšpunktu un uzsākt izstrādāt detālplānojumu.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, un Vārds Uzvārds iesniegumiem (reģistrēti Jūrmalas pilsētas domē 2016.gada 22.augustā un 2016.gada 19.septembrī ar lietas Nr.1.1-39/3734-C, un Nr.1.1-39/4074-C, 2017.gada 15.maijā ar lietas Nr.1.1-39/2426-C), kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2017.gada 17.janvāra sēdes lēmumu Nr.7 (protokols Nr.8-2-3/1) , Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 1.februāra sēdes lēmumu (protokola Nr.1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2017.gada 11.jūlija sēdes lēmumu Nr.10 (protokols Nr.8-2-3/9) , Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 12.jūlija sēdes lēmumu (protokola Nr.1.2-30/2),  Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt 2015.gada 11.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/1848, šādus grozījumus:

1.1. Izteikt Līguma 1.3.punktu šādā redakcijā:

“1.3. Objekta lietošanas mērķis – teritorijas labiekārtošanai atbilstoši apstiprinātajam Teritorijas plānojumam.”

1.2. Papildināt Līgumu ar 2.3.punktu šādā redakcijā:

“2.3. Nomniekam ir tiesības uzsāk objekta detālplānojuma izstrādi.”

2. Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai sagatavot vienošanos par lēmuma 1.punktā minētajiem Līguma grozījumiem.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 20.jūlija lēmumam Nr.363

(protokols Nr.14, 39.punkts)

Vienošanās Nr. ______________

par grozījumiem 2015.gada 11.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/1848

Jūrmalā 2017.gada ___.__________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357 (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

Vārds Uzvārds , personas kods (turpmāk – NOMNIEKS), no otras puses, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __.________ lēmumu Nr.____ „Par grozījumiem 2015.gada 11.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/1848 ” (lēmuma noraksts pielikumā), noslēdz šādu vienošanos:

1. Izteikt Līgumu 1.3.punktu šādā redakcijā:

“ 1.3. Objekta lietošanas mērķis – teritorijas labiekārtošana atbilstoši apstiprinātajam Teritorijas plānojumam.”

2. Papildināt Līgumu ar 2.3.punktu šādā redakcijā:

“2.3. Nomniekam ir tiesības uzsāk objekta detālplānojuma izstrādi.”

3. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.

4. Šī vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

5. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas, tai skaitā pielikums – Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __.________ lēmuma Nr.____ “Par grozījumiem 2015.gada 11.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/1848 ” noraksts uz 1 (vienas) lapas , divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie IZNOMĀTĀJA, otrs eksemplārs NOMNIEKA. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

6. Pušu rekvizīti un paraksti:

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

N/M reģ. Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmalā, LV-2015

_____________________________

G.Truksnis

NOMNIEKS

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

_____________________

V.Uzvārds


Lejupielāde: DOC un PDF