Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 20.jūlijāNr. 365

protokols Nr. 14, 41. punkts

Par valsts nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona ielā 23A, Jūrmalā,
pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

Atbilstoši 2013.gada 18.septembrī starp Latvijas Republikas Finanšu ministriju un valsts akciju sabiedrību “Valsts nekustamie īpašumi” noslēgtās vienošanās par valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un savstarpējo sadarbību valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas politikas izstrādē un īstenošanā nosacījumiem, valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi” ar 2017.gada 2.jūnija vēstuli Nr.3/2-3/8319 piedāvā pārņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā zemesgrāmatā ierakstītu nekustamo īpašumu Krišjāņa Barona ielā 23A, Jūrmalā, ar kadastra numuru 1300 007 5919, kura sastāvā ir zemes vienība ar kopējo platību 1851 m2 (kadastra apzīmējums 1300 007 5919) un viendzīvokļa dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 1300 007 5919 001). Ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2003.gada 8.jūlija lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas Latvijas valstij Latvijas Republikas Finanšu ministrijas personā.

Ņemot vērā to, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 9. punktu, ir pienākums sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzības reģistrā ir reģistrētas personas dzīvojamās telpas jautājumu risināšanā un uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā zemesgrāmatā ierakstītais nekustamais īpašums Krišjāņa Barona ielā 23A, Jūrmalā, šobrīd ir atbrīvots un nav apgrūtināts ar īres līgumu, būtu pamatoti to pārņemt pašvaldības dzīvojamā fonda papildināšanai un palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Dzīvojamo māju Krišjāņa Barona ielā 23A, Jūrmalā, ir apsekojuši Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas darbinieki un konstatējuši, ka tā ir apmierinošā stāvoklī, taču tajā ir demontēts apkures katls un radiatori, kā arī saskaņā ar valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” 2017.gada 2.jūnija vēstulē Nr.3/2-3/8319 norādīto informāciju, dzīvojamā mājā ir veikta patvaļīga pārbūve.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 9. punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 6. un 21.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumu Nr.972 „Noteikumi par neizīrēto valsts dzīvokļu īpašumu nodošanu pašvaldības īpašumā” 3.punktu un 5.punktu, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 12.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-30/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pārņemt nekustamo īpašumu Krišjāņa Barona ielā 23, Jūrmalā, ar kadastra numuru 1300 007 5919, Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā pašvaldības funkcijas pildīšanai - sniegt palīdzību Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.

2. Pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas Īpašumu pārvaldes vadītājam nodrošināt nepieciešamās darbības šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pārņemšanai, pārvaldīšanai un izīrēšanai.

3. Pēc lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pārņemšanas Attīstības pārvaldes vadītājam un Pilsētplānošanas nodaļas vadītājai nodrošināt šā lēmuma 1.punktā minētā īpašuma sakārtošanu atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajām būvniecības prasībām.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF