Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 20.jūlijāNr. 366

protokols Nr. 14, 42. punkts

Par valsts nekustamā īpašuma Jaunā ielā 21 k-2, Jūrmalā,
pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

Atbilstoši 2013.gada 18.septembrī starp Latvijas Republikas Finanšu ministriju un valsts akciju sabiedrību “Valsts nekustamie īpašumi” noslēgtās vienošanās par valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un savstarpējo sadarbību valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas politikas izstrādē un īstenošanā nosacījumiem, valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi” ar 2017.gada 20.jūnija vēstuli Nr.3-3/9216 “Par nekustamo īpašumu pārņemšanu pašvaldības īpašumā” piedāvā pārņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā zemesgrāmatā ierakstītu nekustamo īpašumu Jaunā ielā 21 k-2, Jūrmalā, ar kadastra numuru 1300 509 4506 un 420/924 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra numuru 1300 009 4505 un kopējo platību 924 m2.

Nekustamais īpašums Jaunā ielā 21 k-2, Jūrmalā, ar kadastra numuru 1300 509 4506 sastāv no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4505 002. Ēka saistīta ar zemes gabalu Jaunā iela 21, Jūrmala, kadastra numurs 1300 009 4505 (Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.7157). Uz zemes gabala atrodas namīpašums: dzīvojamā ēka ar trīs dzīvokļu īpašumiem un kopējo platību 158.6 m2 (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem būves Nr.001), zemesgrāmatā nereģistrēta garāža ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4505 003 un zemesgrāmatā nereģistrēts šķūnis ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4505 004. Zemes gabala 420/924 domājamo daļu īpašnieks ir Latvijas valsts Latvijas Republikas Finanšu ministrijas personā un 504/924 domājamo daļu īpašnieks ir dzīvojamās ēkas (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem būves Nr.001) īpašnieki.

Ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2003.gada 8.jūlija lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jaunā ielā 21 k-2, Jūrmalā, ar kadastra numuru 1300 509 4506 nostiprinātas Latvijas valstij Latvijas Republikas Finanšu ministrijas personā.

Ņemot vērā to, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldībai saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 9. punktu ir pienākums sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzības reģistrā ir reģistrētas personas dzīvojamās telpas jautājumu risināšanā un uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā zemesgrāmatā ierakstītais nekustamais īpašums Jaunā ielā 21 k-2, Jūrmalā, šobrīd ir atbrīvots un nav apgrūtināts ar īres līgumu, būtu pamatoti to pārņemt pašvaldības dzīvojamā fonda papildināšanai un palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Dzīvojamo māju Jaunā ielā 21 k-2, Jūrmalā, ir apsekojuši Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas darbinieki un konstatējuši, ka tā ir sliktā tehniskā stāvoklī un bez ieguldījumu veikšanas tā nav piemērota dzīvošanai atbilstoši likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16.panta 3.daļā noteiktajam.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 9. punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 6. un 21.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumu Nr.972 „Noteikumi par neizīrēto valsts dzīvokļu īpašumu nodošanu pašvaldības īpašumā” 3.punktu un 5.punktu, un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 12.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-30/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pārņemt nekustamo īpašumu Jaunā ielā 21 k-2, Jūrmalā, ar kadastra numuru 1300 509 4506 un 420/924 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra numuru 1300 009 4505 Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā pašvaldības funkcijas pildīšanai - sniegt palīdzību Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.

2. Pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas Īpašumu pārvaldes vadītājam nodrošināt nepieciešamās darbības šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pārņemšanai, pārvaldīšanai un izīrēšanai

3. Pēc lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pārņemšanas Attīstības pārvaldes vadītājam nodrošināt šā lēmuma 1.punktā minētā īpašuma sakārtošanu atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajām būvniecības un higiēnas prasībām.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF