Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 20.jūlijāNr. 367

protokols Nr. 14, 43. punkts

Par valsts dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 31 k-2 – 7, Jūrmalā,
nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

Atbilstoši 2013.gada 18.septembrī starp Latvijas Republikas Finanšu ministriju un valsts akciju sabiedrību “Valsts nekustamie īpašumi” noslēgtās vienošanās par valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un savstarpējo sadarbību valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas politikas izstrādē un īstenošanā nosacījumiem, valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi” ar 2017.gada 7.jūnija vēstuli Nr.3/2-3/8528 piedāvā pārņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā zemesgrāmatā ierakstītu dzīvokļa īpašumu Rīgas ielā 31 k-2 – 7, Jūrmalā, ar kadastra numuru 1300 900 8001. Ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 22.februāra lēmumu īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu nostiprinātas Latvijas valstij Latvijas Republikas Finanšu ministrijas personā.

Dzīvokļa īpašums Rīgas ielā 31 k-2 – 7, Jūrmalā, atrodas viendzīvokļa dzīvojamā mājā (kadastra apzīmējums 1300 009 6506 002) un sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 52.6 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 20/100 domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 1300 009 6506).

Nekustamais īpašums Rīgas ielā 31, Jūrmalā, (kadastra numurs 1300 009 6506), kura sastāvā ir dzīvokļa īpašums Rīgas ielā 31 k-2 – 7, Jūrmalā, sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1205 m2 uz kura atrodas privātīpašumā esošas četras dzīvojamās ēkas ar litera Nr.1, 2, 5 un 7, trīs palīgceltnes ar litera Nr.3, 4 un 6 un zemesgrāmatā nereģistrēta garāža.

Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas darbinieki 2017.gada 20.jūnijā apsekoja dzīvokļa īpašumu Rīgas ielā 31 k-2 – 7, Jūrmalā, kas šobrīd ir atbrīvots un nav apgrūtināts ar īres līgumu, un konstatēja, ka dzīvoklis ir avārijas stāvoklī un tas neatbilst Būvniecības likuma 9.pantā izvirzāmajām prasībām, proti, ēkas konstrukcijas atrodas avārijas stāvoklī un ir bīstamas turpmākās ekspluatācijas laikā. Ēka ar savu vizuālo izskatu negatīvi ietekmē pilsētas apkārtējo ainavu.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 21.panta otro daļu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 12.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-30/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nepārņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Rīgas ielā 31 k-2 – 7, Jūrmalā, ar kadastra numuru 1300 900 8001;

2. Uzdot Īpašumu pārvaldes vadītājam informēt valsts akciju sabiedrību “Valsts nekustamie īpašumi” par pieņemto lēmumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF