Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 20.jūlijāNr. 368

protokols Nr. 14, 44. punkts

Par neapdzīvojamās telpas Nr.5 Ķemeru ielā 86, Jūrmalā, izsoles
rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2017.gada 27.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.257 “Par neapdzīvojamās telpas Nr.5 Ķemeru ielā 86, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, kas paredz atsavināt, pārdodot pirmā mutiskā izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Nr.5 Ķemeru ielā 86, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 5606, kas sastāv no - neapdzīvojamās telpas Nr.5, kadastra apzīmējums 13000077810001009, ar kopējo platību 165,2 m2; kopīpašuma 17053/81420 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 1300 007 7810 001; kopīpašuma 17053/81420 domājamām daļām no zemes ar kadastra Nr.1300 007 7810, (turpmāk - neapdzīvojamā telpa Nr.5), un apstiprināja nedzīvojamās telpas Nr.5 pirmās izsoles sākumcenu 53 218 EUR apmērā, izsoles soli 3726 EUR apmērā un izsoles noteikumus.

2017.gada 14.jūnijā plkst.14.00 Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, notika nedzīvojamās telpas Nr.5 izsole, uz kuru ieradās izsoles dalībniece Vārds Uzvārds , personas kods. Atbilstoši izsoles noteikumu 2.2.apakšpunktam, ja uz izsoli reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, objekts tiek pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, ja tas nosola vienu izsoles soli. Vārds Uzvārds nosolot vienu izsoles soli, piekrita iegādāties neapdzīvojamo telpu Nr.5 par 56 944 EUR (piecdesmit seši tūkstoši deviņi simti četrdesmit četri euro) un kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - Izsoles uzvarētāja).

Atbilstoši izsoles noteikumu 6.1.apakšpunktam, Izsoles uzvarētājai trīsdesmit dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā pilna pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu. Izsoles uzvarētāja Domes norēķinu kontā 2017.gada 8.jūnijā iemaksāja izsoles nodrošinājumu 5321,80 EUR apmērā. Domes norēķinu kontā 2017. gada 6. jūlijā saņemta pirkuma maksas daļa 10000 EUR apmērā, 2017.gada 7.jūlijā - pirkuma maksas daļa 10000 EUR apmērā, 2017.gada 8.jūlijā - pirkuma maksas daļa 10000 EUR apmērā, 2017.gada 10.jūlijā - pirkuma maksas daļa 10000 EUR apmērā, 2017.gada 11.jūlijā - pirkuma maksas daļa 1622,20 EUR apmērā un 2017.gada 13.jūlijā saņemta atlikusī pirkuma maksas daļa 10000 EUR apmērā. Līdz ar to Vārds Uzvārds ir samaksājusi visu neapdzīvojamās telpa Nr.5 pirkuma maksu - 56 944 EUR (piecdesmit seši tūkstoši deviņi simti četrdesmit četri euro) apmērā un saskaņā ar izsoles noteikumu 5.1.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt neapdzīvojamās telpas Nr.5 izsoles rezultātu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 27.aprīļa lēmumu Nr.257 “Par neapdzīvojamās telpas Nr.5 Ķemeru ielā 86, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” izsoles noteikumu 2.2., 5.1., 5.5. un 5.11. apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2017.gada 14.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-58/14), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2017.gada 14.jūnijā notikušās neapdzīvojamās telpas Nr.5 Ķemeru ielā 86, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 5606, izsoles rezultātus un pārdot neapdzīvojamo telpu Nr.5 izsoles uzvarētājai Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 56 944 EUR (piecdesmit seši tūkstoši deviņi simti četrdesmit četri euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai sagatavot neapdzīvojamās telpas Nr.5 Ķemeru ielā 86, Jūrmalā, pirkuma līgumu ar Vārds Uzvārds , personas kods.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF