Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2018.gada 14.jūnija 289.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2017.gada 17.augustāNr. 372

protokols Nr. 16, 6. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvu

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23. marta nolikuma Nr.9 “Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums” 1. un 4.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izveidot Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – dome) bērnu tiesību aizsardzības komisiju (turpmāk – komisija) šādā sastāvā:

1.1. E.Siliņa - domes Labklājības pārvaldes deleģēts sociālais darbinieks

1.2. A.Isakoviča - domes Labklājības pārvaldes Nepilngadīgo uzraudzības nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs;

1.3. L.Rokjāne - Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētājs;

1.4. M.Švīgere - domes Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļas referents, speciālists bērnu tiesību aizsardzības jautājumos atbilstoši amata aprakstam;

1.5. J.Lazda - Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas vecākais inspektors darbā ar nepilngadīgajiem;

1.6. I.Ludāne - Izglītības iestāžu atbalsta personāla metodiskās apvienības vadītājs;

1.7. V. Kolosova - domes Labklājības pārvaldes Nepilngadīgo uzraudzības nodaļas psihologs;

1.8. I.Vīķis - Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Rīgas Centra komitejas Sociālā centra “Kauguri” projekta vadītājs;

1.9. I.Teihmane - Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” Dienas centra romu tautības Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem nodaļas vadītājs;

1.10. A.Āboliņa- Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas nepilngadīgo lietu vecākais inspektors. Grozīts ar domes 2018.gada 14.jūnija 289.lēmumu

1.11. I.Ručevska- domes Labklājības pārvaldes nepilngadīgo uzraudzības nodaļas sociālais darbinieks.

2. Gadījumā, ja komisijas loceklis ir prombūtnē, tad viņa pienākumus komisijā pilda amatpersona, kas aizvieto attiecīgo komisijas locekli.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF