Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 17.augustāNr. 373

protokols Nr. 16, 7. punkts

Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ 1.pamatdarbības (KA1)
“Mācību mobilitātes skolu sektorā” projekta “Mācies zaļāk-pārbīdi klases robežas” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam rīcības plāna rīcības virziena “R3.2.3.Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” 8.punktā “Starptautiskās sadarbības attīstība” noteikto un Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības virziena “R.3.2.3.: Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.161 “Starptautiskās sadarbības attīstība”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktam, un saskaņā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras 2017.gada 17.maija lēmumu Nr.8.-10.1/2417 “Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta pieteikuma Nr.2017-1-LV01-KA101-035345 apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Eiropas Savienības programmas Erasmus+ 1.pamatdarbības (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projektu Nr.2017-1-LV01-KA101-035345 “Mācies zaļāk-pārbīdi klases robežas” (turpmāk-projekts).

2. Noteikt projekta mērķus:

2.1. apgūt jaunas mācību satura apguves formas ārpus klases telpām;

2.2. iegūt jaunu pieredzi, kā lietot dažādas mobilās digitālās ierīces mācību darbā citā vidē;

2.3. iepazīt Portugāles, Ungārijas un Itālijas skolotāju pieredzi, kā uzlabot skolēnu lasītprasmi un kā izvērtēt līdzsvaru starp tradicionālo lasīt un rakstīt mācīšanu un mūsdienu digitālām ierīcēm mācību procesā.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. īstenota jauna mācību satura apguves programma;

3.2. paplašināts informācijas tehnoloģiju pielietojums skolēnu un skolotāju vidū.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2017.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim.

5. Noteikt projekta kopējās izmaksas 11 838,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit astoņi euro un 00 centi), kur Eiropas Savienības budžeta finansējums ir 100% jeb 11 838,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit astoņi euro un 00 centi).

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 2 959,50 EUR (divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit deviņi euro un 50 centi) jeb līdz 25% apmērā no 5.punktā noteiktās summas segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžeta.

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu, atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolai.

9. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 17.augusta lēmumam Nr.373

(protokols Nr.16, 7.punkts)

Projekta "Mācies zaļāk - pārbīdi klases robežas"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Pumpuru vidusskola

Projekta nosaukums: "Mācies zaļāk - pārbīdi klases robežas"

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.210

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu: 11 838,00 EUR tai skaitā projekta attiecināmās izmaksas 11 838,00 EUR, kas 100% apmērā tiek finansētas no Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem. Atbilstoši projekta konkursa nosacījumiem, projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 25% jeb 2959,50 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2017.gads

2018.gads

2019.gads

Pavisam kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

8 878

5 593

2 061

838

550

8 553

2 960

14 798

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

5 593

489

0

0

5 593

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no Eiropas Savienības budžeta (ERASMUS+ programma)

5 593

489

5 593

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

1 572

838

550

2 960

2 960

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

8 878

2 960

11 838

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.9.0.)

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

8 878

5 593

2 061

838

550

8 553

2 960

14 798

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

3 285

5 104

2 061

838

550

8 553

0

11 838

Atlikums perioda beigās, t.sk:

5 593

489

0

0

0

0

2 960

2 960

kases apgrozības līdzekļi (F22010000)

5 593

489

0

0

0

0

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžetam (F22010020)

2 960

2 960


Lejupielāde: DOC un PDF