Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 17.augustāNr. 376

protokols Nr. 16, 10. punkts

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās
Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1)
„Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta “Labi!”/ “OK!” īstenošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu, Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” vadlīnijām, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 27.aprīļa lēmumu Nr.217 “Par dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā, saskaņā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2017.gada 7.jūlija lēmumu Nr.2-5/374 “Par projekta “Labi!” pieteikuma apstiprināšanu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktam, un Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija lēmuma Nr.308 “Par Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģijas 2013.-2017.gadam apstiprināšanu” pielikuma “Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģija 2013.-2017.gadam” rīcības plāna pasākumam 1.2.1.“Semināri, konferences attīstībai, pilnveidei un pieredzes apmaiņai. Apmācības jauniešu motivācijai iesaistīties jauniešu organizācijās”, 4.1.6.„Nodrošināt jauniešus ar īpašām vajadzībām iekļaušanu sabiedriskajos procesos”, 4.1.8.“Atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina jauniešu ar īpašām vajadzībām iekļaušanu sabiedrībā” un rīcību 5.1.“Veidot izpratni par neformālās izglītības būtību un izmantošanas iespējām”, atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R3.2.4.:“Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.180 “Jauniešu līdzdalība pilsētas sabiedriski politiskajos, sociāli ekonomiskajos, kultūras, sporta un izglītības procesos, izstrādājot priekšlikumus un iniciējot attiecīgās darbības to īstenošanai”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projektu “Labi!”/„OK!” (turpmāk – projekts) kā projekta vadošajam partnerim partnerībā ar projekta partneriem – biedrību „KF Heros” (Zviedrija), biedrību „CHECK-IN” (Portugāle), sadraudzības pilsētu Teračīnu (Itālija) un sadraudzības pilsētu Kabūru (Francija).

2. Noteikt projekta mērķi – attīstīt jauniešu starpkultūru izglītības kompetences un sekmēt jauniešu ar īpašām vajadzībām iekļaušanu sabiedriskajos procesos, izmantojot dažādas mākslas un teātra metodes.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – attīstītas jauniešu starpkultūru izglītības kompetences, veicināta jauniešu ar īpašām vajadzībām iekļaušana sabiedrībā, izstrādātas inovatīvas metodes jauniešu ar īpašām vajadzībām iekļaušanai sabiedrībā, nostiprināta starptautiskā sadarbība jaunatnes jomā Jūrmalas pilsētai ar Zviedrijas, Portugāles, Itālijas un Francijas jauniešu organizācijām un darbā ar jaunatni iesaistītajiem partneriem.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2017.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 31.maijam.

5. Noteikt projekta kopējās izmaksas 21 756,30 EUR (divdesmit viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit seši euro un 30 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk., attiecināmo izmaksu summa 21 756,30 EUR (divdesmit viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit seši euro un 30 centi), kur Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras piešķirtais Eiropas Savienības budžeta finansējums ir 100%.

6. Projekta priekšfinansējumu 4 351,26 EUR (četri tūkstoši trīs simti piecdesmit viens euro un 26 centi) jeb 20% apmērā no 5.punktā minētajām attiecināmām izmaksām segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžeta.

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļa.

9. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas dome

2017.gada 17.augusta lēmumam Nr.376

(protokols Nr.16, 10.punkts)

Projekta

"Labi!"/"OK!"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.510.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu: 21 756,30 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 21 756,30 EUR, no kurām JSPA finansējums ir 21 756,30 EUR jeb 100%. Atbilstoši projekta konkursa nosacījumiem, projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 20% jeb 4351,26 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2017

2018

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

0

0

17 405

17 405

23 458

26 109

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

0

14 754

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no Eiropas Savienības fonda

0

14 754

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

4 352

4 352

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

17 405

17 405

4 352

21 757

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

0

0

17 405

17 405

23 458

26 109

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

2 651

2 651

19 106

21 757

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

0

14 754

14 754

4 352

4 352

kases apgrozības līdzekļi

0

0

14 754

14 754

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

0

0

0

4 352

4 352


Lejupielāde: DOC un PDF