Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 17.augustāNr. 377

protokols Nr. 16, 11. punkts

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.maija lēmumā Nr.266
“Par sadarbību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru”
4.5.1.2. pasākuma „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)”
ietvaros projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde” īstenošanā”

Atbilstoši 2017.gada 17.maija Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – dome) lēmuma Nr.266 “Par sadarbību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” ietvaros projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde” īstenošanā” 2.punktam 2017.gada 22.maijā ir noslēgts Sadarbības līgums Nr.1.2-16.8/736 (turpmāk – Sadarbības līgums) ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas autobusu satiksme”, reģ. Nr.40103483381 (turpmāk – Pārvadātājs). Atbilstoši Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – aģentūra, reģ. Nr. 90000812928) apstiprinātā un izsludinātā darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” projektu iesnieguma atlases nolikuma prasībām, Pārvadātājs sagatavoja un iesniedza projekta iesniegumu aģentūrā šī gada 29.maijā. Atbilstoši Sadarbības līguma nosacījumiem, šī gada 25.jūlijā Pārvadātājs informēja domi, ka projekts “Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde” ir apstiprināts ar nosacījumu saskaņā ar Pārvadātājam nosūtīto aģentūras 2017.gada 24.jūlija lēmumu Nr.39-2-60/6816 “Par projekta iesnieguma Nr.4.5.1.2/17/I/002 apstiprināšanu ar nosacījumu”, kas paredz iesniegt aģentūrā projekta iesniegumu, kurā veikti iepriekšminētajā vēstulē norādītie precizējumi, tostarp – projekta iesniegumam pievienoti Sadarbības līguma grozījumi, kuros jaunā redakcijā izteikts Sadarbības līguma 5.1.7.apakšpunkts, norādot, ka Pārvadātājs iesniedz visu iegādāto transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību tā apliecinātas kopijas, kurās Pārvadātājs norādīts kā transportlīdzekļu īpašnieks.

Pamatojoties uz iepriekšminēto un uz Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumu Nr.848 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2.pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” īstenošanas noteikumi” 20.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt grozījumu Sadarbības līgumā atbilstoši vienošanās paraugam šī lēmuma pielikumā.

2. Domes Attīstības pārvaldes Uzņēmējdarbības attīstības nodaļai organizēt šī lēmuma 1.punktā minētās vienošanās noslēgšanu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 17.augusta lēmumam Nr.377

(protokols Nr.16, 11.punkts)

VIENOŠANĀS Nr._______

pie 2017.gada 22.maija SADARBĪBAS LĪGUMA Nr.1.2-16.8/736

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
4.5.1.
specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru”
4.5.1.2. pasākuma „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)”
ietvaros īstenojumā projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde” īstenošanu

Jūrmalā. 2017.gada ___._________

SIA “Jūrmalas autobusu satiksme”, reģ. Nr.40103483381, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv tās valdes loceklis Zigmunds Pavlovskis, (turpmāk – Finansējuma saņēmējs),  no vienas puses, un

Jūrmalas pilsētas dome, reģ. Nr. 90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk – Sadarbības partneris), no otras puses,

turpmāk katrs atsevišķi saukts – Puse, kopā – Puses,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumu Nr.____“Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.maija lēmumā Nr.266 “Par sadarbību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” ietvaros projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde” īstenošanā””, un ievērojot starp Pusēm 2017.gada 22.maijā noslēgtā Sadarbības līguma Nr.1.2-16.8/736 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” ietvaros īstenojumā projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde” īstenošanu” (turpmāk – Līgums) 12.2.punktu, noslēdz šādu vienošanos:

1. Veikt Līgumā grozījumu, 5.1.7.apakšpunktu izsakot šādā redakcijā:

„5.1.7. Finansējuma saņēmējs iesniedz visu iegādāto transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību Finansējuma saņēmēja apliecinātas kopijas, kurās Finansējuma saņēmējs norādīts kā transportlīdzekļu īpašnieks.”

2. Pārējie Līguma noteikumi un nosacījumi paliek nemainīgi.

3. Šī vienošanās uzskatāma par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

4. Vienošanās sastādīta 3 (trīs) oriģināleksemplāros uz 1 (vienas) lapas, ar vienādu juridisko spēku, viens eksemplārs – Sadarbības partnerim, divi eksemplāri – Finansējuma saņēmējam.

5. Pušu rekvizīti un paraksti:

SIA “Jūrmalas autobusu satiksme”

Reģ. Nr. 40103483381

Dzirnavu iela 5a, Jūrmala, LV-2011

valdes loceklis

________________________

Zigmunds Pavlovskis

Jūrmalas pilsētas dome

Reģ. Nr. 90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV – 2015

Domes priekšsēdētājs

___________________

Gatis Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF