Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozīti ar domes 2018.gada 26.aprīļa 164.lēmumu
Grozīti ar domes 2018.gada 18. janvāra 8.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2017.gada 17.augustāNr. 378

protokols Nr. 16, 12. punkts

Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma
43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta
“Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība,
veicinot zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumu Nr.226 “Par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atklātā projektu iesniegumu konkursā”, atbilstoši Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2017.gada 1.augusta vēstulei Nr.086-11/17/930 “Lēmums par projekta iesnieguma Nr.17-08-FL01-F043.0203-000001 apstiprināšanu”, ievērojot Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumu Nr.605 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” un Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumu Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā” nosacījumus un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R3.3.1.:”Pilsētas kultūras iestāžu un muzeju darbības pilnveide” aktivitāti Nr.200 “Jūrmalas brīvdabas muzeja attīstība”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 3.mērķa “Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” 3.rīcības “Atbalsts zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanai un izmantošanas veicināšanai” projektu “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, veicinot zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu”, Nr.17-08-FL01-F043.0203-000001 (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – sekmēt Jūrmalas brīvdabas muzeja attīstību, kā arī zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu, veidojot Jūrmalas brīvdabas muzeju par pieejamu tūristu apskates vietu.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – veikta autostāvvietu pārbūve pie Jūrmalas brīvdabas muzeja, elektrotīklu atjaunošana, kā arī muzeja eksponāta, dēļu zāģējamās iekārtas, atjaunošana.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2017.gada 18.augusta līdz 2018.gada 3.decembrim.

5. Noteikt projekta kopējās izmaksas 138 946,31 EUR (viens simts trīsdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti četrdesmit seši euro un 31 cents) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk.: Grozīts ar domes 2018.gada 18.janvāra 8.lēmumu Grozīti ar domes 2018.gada 26.aprīļa 164.lēmumu

5.1. attiecināmo izmaksu summa 118 256,41 EUR (viens simts astoņpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit seši euro un 41 cents), kur:

5.1.1. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums ir 90% jeb 106 430,77 EUR (viens simts seši tūkstoši četri simti trīsdesmit euro un 77 centi);

5.1.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 10% jeb 11 825,64 EUR (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti divdesmit pieci euro un 64 centi).

5.2. neattiecināmo izmaksu summa, kuru sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība, sastāda 20 689,90 EUR (divdesmit tūkstoši seši simti astoņdesmit deviņi euro un 90 centi).

6. Projekta priekšfinansējumu 85 144,62 EUR (astoņdesmit pieci tūkstoši viens simts četrdesmit četri euro un 62 centi) jeb 80% apmērā no šī lēmuma 5.1.1.punktā noteiktās summas segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžeta.

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai sadarbībā ar Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļu un Jūrmalas pilsētas muzeja filiāli - Brīvdabas muzeju.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 17.augusta lēmumam Nr.378

(protokols Nr.16, 12.punkts)

Grozīts ar domes 2018.gada 18.janvāra 8.lēmumu
Grozīti ar domes 2018.gada 26.aprīļa 164.lēmumu

Projekta
"Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, veicinot zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu"
finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas dome

Funkcionālās klasifikācijas kods: 08.220

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu: 138 946,31 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 118 256,41 EUR, no kurām Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums ir 106 430,77 EUR jeb 90%, Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 11 825,64 EUR jeb 10%; neattiecināmās izmaksas 20 689,90 EUR apmērā tiek segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta. Atbilstoši projekta konkursa nosacījumiem, projekta īstenošanai 2018.gada Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 80% jeb 85 144,62 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2017.gads

2018.gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

0

0

27 790

27 790

196 302

224 092

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

85 145

85 145

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

2 366

2 366

9 460

11 826

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

4 138

4 138

16 552

20 690

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

21 286

21 286

85 145

106 431

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

0

0

27 790

27 790

196 302

224 092

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

27 790

27 790

111 157

138 947

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

0

0

0

85 145

85 145

kases apgrozības līdzekļi

0

0

0

0

0

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžetam

0

0

0

0

0

85 145

85 145


Lejupielāde: DOC un PDF