Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 17.augustāNr. 379

protokols Nr. 16, 13. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes
“Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”
rīkotā festivāla “Balzāms dvēselei” dalības maksas noteikšanu

Lai nodrošinātu 2017.gada 24.augustā kultūras pasākuma: festivāla “Balzāms dvēselei” organizēšanu un norisi, piedaloties sešiem pašdarbības koru kolektīviem – Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, Tērvetes novada Sociālās aprūpes centrs “Tērvete”, Skrīveru Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas”, Talsu novada pašvaldības iestāde pansionāts “Lauciene”, Saldus novada veco ļaužu un invalīdu pansionāts “Ābeles”, Engures novada domes pansionāts “Rauda”, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt festivāla “Balzāms dvēselei” norisi 2017.gada 24.augustā Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” telpās.

2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” rīkotā festivāla “Balzāms dvēselei” dalības maksu 10 EUR (desmit euro) no dalībnieka saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

3. Ieņēmumus no dalībnieku dalības maksas ieskaitīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto pasākuma tāmi.

4. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas datuma nodrošināt šī lēmuma publicēšanu pašvaldības informācijas biļetenā un Jūrmalas pilsētas pašvaldības mājas lapā.

5. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” publicēt lēmumu mājas lapā www.jurmalasac.lv.

6. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei .

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 17.augusta lēmumam Nr.379

(protokols Nr.16, 13.punkts)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes

“Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”

Festivāla “Balzāms dvēselei” dalībnieku dalības maksa

Nr.p.k.

Festivālā sniegtie maksas pakalpojumi

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

1.

Ēdināšanas pakalpojums

1 dalībniekam

3.537

0.743

4.28

2.

Pasākuma organizēšanas un norises pakalpojums

1 dalībniekam

4.727

0.993

5.72

Kopā

10.00


Lejupielāde: DOC un PDF