Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 17.augustāNr. 380

protokols Nr. 16, 14. punkts

Par debitoru parādu norakstīšanu

Pamatojoties uz likuma “Par grāmatvedību” 2.pantu, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 4.aprīļa kārtību Nr.1.1-14/101 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā tiek veikta debitoru, nākamo periodu izdevumu, avansu par pakalpojumiem, projektiem un īstermiņa finanšu ieguldījumu (prasību) uzskaite un norakstīšana”, Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.jūlija kārtību Nr.1.1-14/298 “Kārtība, kādā tiek izveidoti iespējamie uzkrājumi nedrošiem avansiem, prasībām, paredzamām saistībām un uzkrātām īstermiņa saistībām” un ņemot vērā, ka debitore Ludmila Harjko, personas kods 010549-13011, mirusi 2016.gada 5.oktobrī un tai nebija piešķirta nedz pensija, nedz valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, kā arī nav mantinieku un saistību un tiesību pārņēmēju, pret kuriem varētu vērst parāda piedziņu, debitore Zenta Golovčenko, personas kods 180927-11534, mirusi 2016.gada 21.novembrī un tai nav mantinieku un saistību un tiesību pārņēmēju, pret kuriem varētu vērst parāda piedziņu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Norakstīt šādus no Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” bilances grāmatvedības uzskaitē esošos debitoru parādus:

1. Ludmilas Harjko , personas kods 010549-03011, parāds par periodu no 2012.gada maija līdz 2016. gada oktobrim 20,57 EUR apmērā .

2.  Zentas Golovčenko , personas kods 180927-11534 , parāds par 2016. gada novembri 95,51 EUR apmērā .

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF