Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 17.augustāNr. 388

protokols Nr. 16, 23. punkts

Par būves nojaukšanu Grāvju ielā 39, Jūrmalā

Vārds Uzvārds (personas kods) 2017.gada 5.jūnijā iesniedza iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/3019 ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošo dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 7320 001) Grāvju ielā 39, Jūrmalā (turpmāk – būve), kura atrodas vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas aizsargjoslā.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000482929 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā, dzīvojamās mājas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, un, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu. Saskaņā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2017.gada 18.jūlija skaņojumu Nr.11 – 02/3465 (turpmāk – inspekcija) inspekcija piekrīt būves nojaukšanai.

Ievērojot Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21. janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2017.gada 14.jūnija atzinumu (protokols Nr.14-20/06), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst dzīvojamās ēkas Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 7320 001) Grāvju ielā 39, Jūrmalā, nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai šī lēmuma 1.punktā minētās būves Grāvju ielā 39, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF