Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 17.augustāNr. 389

protokols Nr. 16, 24. punkts

Par būves nojaukšanu Medņu ielā 37, Jūrmalā

Vārds Uzvārds (dzimšanas dati) 2017.gada 19.jūlijā iesniedza iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/3941 ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo vasarnīcu Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 016 4405 001) Medņu ielā 37, Jūrmalā (turpmāk – būve).

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.2524 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā un, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu.

Ievērojot Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21. janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2017. gada 1.augusta atzinumu (protokols Nr.14-20/08), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst vasarnīcas Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 016 4405 001) Medņu ielā 37, Jūrmalā, nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai šī lēmuma 1.punktā minētās būves Medņu ielā 37, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF