Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 17.augustāNr. 390

protokols Nr. 16, 25. punkts

Par būves nojaukšanu Rīgas ielā 44, Jūrmalā

Vārds Uzvārds (personas kods), Vārds Uzvārds (personas kods) un Vārds Uzvārds (personas kods) 2017.gada 8.jūnijā iesniedza iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/3127 ar lūgumu atļaut nojaukt tiem piederošo dzīvojamo ēku Nr.003 (būves kadastra apzīmējums 1300 009 7311 003) Rīgas ielā 44, Jūrmalā (turpmāk – būve), kura atrodas vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1446 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā, kopīpašnieku piekrišanu, dzīvojamās mājas tehniskās apsekošanas atzinumu, un, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieku izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu. Saskaņā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2017.gada 18.jūlija skaņojumu Nr.11 – 02/3465 (turpmāk – inspekcija) inspekcija piekrīt būves nojaukšanai.

Ievērojot Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21. janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2017.gada 4.jūlija atzinumu (protokols Nr.14-20/07), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst dzīvojamās ēkas Nr.003 003 (būves kadastra apzīmējums 1300 009 7311 003) Rīgas ielā 44, nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai šī lēmuma 1.punktā minētās būves Rīgas ielā 44, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF