Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 17.augustāNr. 392

protokols Nr. 16, 27. punkts

Par būvju nojaukšanu Kāpu ielā 58a, Jūrmalā

Vārds Uzvārds (personas kods) 2017.gada 5.jūnijā iesniedza iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/3046 ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 1206 001) un saimniecības ēku Nr.004 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 1206 004) Kāpu ielā 58a, Jūrmalā (turpmāk – būves), kuras atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000125536 un Nr.100000537136 norakstus, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā, deklarēto personu piekrišanu, dzīvojamās mājas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, un, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būvju nojaukšanu. Saskaņā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2017.gada 18.jūlija skaņojumu Nr.11 – 02/3465 (turpmāk – inspekcija) inspekcija piekrīt būvju nojaukšanai.

Ievērojot Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21. janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2017. gada 14.jūnija atzinumu (protokols Nr.14-20/06), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst dzīvojamās ēkas Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 1206 001) un saimniecības ēkas Nr.004 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 1206 004) Kāpu ielā 58a, Jūrmalā, nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai šī lēmuma 1.punktā minēto būvju Kāpu ielā 58a, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF