Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 17.augustāNr. 396

protokols Nr. 16, 31. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu
Piekrastes ielā 44C, Jūrmalā, un Piekrastes ielā 44D, Jūrmalā

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību "„INTRA MTD”", vienotais reģistrācijas Nr.40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2017.gada 1.augustā elektroniski iesniegto iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr.1.1-37/7893, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašumu Piekrastes ielā 44C, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 015 0542 un Piekrastes ielā 44D, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 015 0543, (turpmāk – zemes vienības) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamiem īpašumiem Piekrastes ielā 44C, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000492041 un Piekrastes ielā 44D, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000492043 nostiprinātas Vārds Uzvārds (personas kods).

Nekustamais īpašums Piekrastes ielā 44C, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 802 m2 platībā.

Nekustamais īpašums Piekrastes ielā 44D, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 6548m2 platībā.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības īpašnieka Vārds Uzvārds 2017.gada 20.jūlija iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajiem nekustamajiem īpašumiem.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībām izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2017.gada 13.jūlija darba uzdevumu - nosacījumiem Nr. 14-15/28 “Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Piekrastes ielā 44C, Jūrmalā un Piekrastes ielā 44D, Jūrmalā”.

Projekta mērķis ir zemes vienību robežu pārkārtošana, no zemes vienības Piekrastes ielā 44D, Jūrmalā, atdalot zemes vienības daļu 2668 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Piekrastes ielā 44C, Jūrmalā, izveidojot divas 3880 m2 un 3470 m2 lielas zemes vienības.

Nekustamie īpašumi nav apgrūtināti ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz tām nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 19.pantu, ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija saistošo noteikumu Nr.58 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Piekrastes ielā 44 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” izstrādātā detālplānojuma 3.3.2. apakšpunkta sadaļu “zemesgabalu dalīšana un veidošana”, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2. punktu un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.2. un 47. punktiem un Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13. apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību Piekrastes ielā 44C, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 015 0542 un Piekrastes ielā 44D, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 015 0543, zemes ierīcības projektu saskaņā ar Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes vienības Piekrastes ielā 44D, Jūrmalā, ar kopējo platību 6548 m2 zemes vienību robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 2668 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Piekrastes ielā 44C, Jūrmalā.

3. Noteikt, ka zemes vienības Piekrastes ielā 44D, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas robežu pārkārtošanas ir 3880 m2 saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienības Piekrastes ielā 44D, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis zemes vienības daļai 905 m2 platībā ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601) un zemes vienības daļai 2975 m2 platībā ir - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501).

5. Zemes vienībai Piekrastes ielā 44D, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

6. Uzdot zemes vienības Piekrastes ielā 44D, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Noteikt, ka zemes vienības Piekrastes ielā 44C, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas robežu pārkārtošanas ir 3470 m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienības Piekrastes ielā 44C, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis zemes vienības daļai 802 m2 platībā ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601) un zemes vienības daļai 2668 m2 platībā ir - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501).

9. Zemes vienībai Piekrastes ielā 44C, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Piekrastes ielā 44C, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF