Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 17.augustāNr. 399

protokols Nr. 16, 34. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 8.septembra lēmumā Nr.271
“Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu, kompensāciju par nojauktām celtnēm un
zemes piešķiršanu lietošanā Jūrmalā, Vienības prospektā 41”

Izskatot nekustamā īpašuma Vienības prospektā 41, Jūrmalā, īpašnieces Vārds Uzvārds (personas kods), 2017.gada 4.augusta iesniegumu, kas reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) ar Nr.14-3/4223, kurā tiek lūgts dzēst nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, kurš noteikts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.4977 trešās daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.2.1. (Ēkām un būvēm saglabāt arhitektonisko izskatu un nodrošināt nepieciešamo restaurāciju) (turpmāk - Apgrūtinājums), Dome konstatē:

Apgrūtinājums noteikts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 8.septembra lēmuma Nr.271 “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu, kompensāciju par nojauktām celtnēm un zemes piešķiršanu lietošanā Jūrmalā, Vienības prospektā 41” 7.punktu, (turpmāk – Lēmums Nr.271).

Uz zemes vienības Vienības prospektā 41, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 8103 (turpmāk – zemes vienība) saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.4977 pirmās daļas 1.iedaļas ierakstu Nr. 2.1. un Nekustamā īpašuma administrēšanas sistēmas (NEKIP) informāciju, atrodas viena dzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 1300 007 8103 001) un divas palīgceltnes (kadastra apzīmējumi 1300 007 8103 002 un 1300 007 8103 003).

Ievērojot Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Apbūves noteikumi) (7.pielikums “Jūrmalas apbūves izvērtējums” un 2484.punkts) uz zemes vienības esošā dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 007 8103 001 šobrīd uzskatāma par būvi bez kultūrvēsturiskas vērtības. Palīgceltnes ar kadastra apzīmējumiem 1300 007 8103 002 un 1300 007 8103 003 arī ir uzskatāmas par palīgbūvēm bez kultūrvēsturiskas vērtības, ka nozīmē, ka no vēsturiskās arhitektūras aizsardzības viedokļa nav nepieciešams tās saglabāt un zemes vienība atrodas teritorijā, kuras nosaukums saskaņā ar Apbūves noteikumiem vairs nav “pilsētas apbūves regulācijas zona”, bet gan valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu aizsargjoslas teritorija ar apgrūtinājuma kodu : 7314010602.

Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 112.2.apakšpunkts noteic, ka nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus, izņemot šo noteikumu 111.punktā minēto, Kadastra informācijas sistēmā dzēš, ja iesniegts valsts vai pašvaldības institūcijas dokuments par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma dzēšanu, ja tas Kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts uz attiecīgās valsts vai pašvaldības institūcijas dokumenta pamata un attiecīgā valsts vai pašvaldības institūcija izsniedz dokumentu par apgrūtinājuma dzēšanu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 44.panta pirmās daļas 1.punkta d)apakšpunktu un 84.pantu, Administratīvā procesa likuma 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu un 2017.gada 16.augusta Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-30/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, kas noteikts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 8.septembra lēmuma Nr.271 “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu, kompensāciju par nojauktām celtnēm un zemes piešķiršanu lietošanā Jūrmalā, Vienības prospektā 41” 7.punktu un nostiprināts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4977 III.daļas 1.iedaļas ierakstos Nr.1.1. un 2.1.

2. Izdarīt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 8.septembra lēmumā Nr.271 “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu, kompensāciju par nojauktām celtnēm un zemes piešķiršanu lietošanā Jūrmalā, Vienības prospektā 41”, izsakot tā 7.punktu šādā redakcijā: “Noteikt apgrūtinājumu zemes vienībai Vienības prospektā 41, Jūrmalā, 709 m2 platībā, valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (kods: 7314010602).

3. Uzdot nekustamā īpašuma Vienības prospektā 41, Jūrmalā, īpašniekam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēt nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu Kadastra informācijas sistēmā un zemesgrāmatā.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF