Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 17.augustāNr. 403

protokols Nr. 16, 38. punkts

Par 2009.gada 15.jūlija Nekustamā īpašuma
nomas līguma Nr.1.1-16.3.2/598 pagarināšanu

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz 21/25 domājamām daļām no nekustamā īpašuma Muižas ielā 6, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 007 5504, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5504 21/25 domājamām daļām un administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5504 001, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4222.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (Dome) 2009.gada 18.decembra nolikumu Nr.28 “Jūrmalas Kultūras centra nolikums” nekustamajā īpašumā Muižas ielā 6, Jūrmalā šobrīd atrodas Jūrmalas Kultūras centra struktūrvienība - Mākslinieku nams.

Pamatojoties uz Domes 2009.gada 25.jūnija lēmumu Nr.496 ”Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Muižas ielā 6 daļas nomas līguma noslēgšanu ar Vārds, Uzvārds” starp Domi un Vārds, Uzvārds 2009.gada 15.jūlijā noslēgts Nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.1.1-16.3.2/598 par 2.stāva telpas Nr.1 36,91 m2 platībā un zemesgabala daļas 216 m2 platībā nomu līdz 2012.gada 14.jūlijam. Pamatojoties uz Domes 2012.gada 19.jūlija lēmumu Nr.403 ”Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Muižas ielā 6, kadastra apzīmējums 1300 007 5504 001, daļas nomas līguma noslēgšanu ar Vārds, Uzvārds” starp Domi un Vārds, Uzvārds 2012.gada 7.augustā noslēgta Vienošanās Nr.1.1-16.3.2/716 par nomas līguma termiņa pagarināšanu līdz 2017.gada 14.jūlijam.

Dome 2017.gada 13.jūnijā ir saņēmusi mākslinieces Vārds, Uzvārds iesniegumu, kas reģistrēts Domē ar lietas Nr.1.1-39/2923-S, par telpas Muižas ielā 6, Jūrmalā, nomas līguma pagarināšanu. Jūrmalas Kultūras centrs neiebilst pagarināt nomas līgumu ar Vārds, Uzvārds.

Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem ” (turpmāk – MK noteikumi Nr.515) 9.punktam, iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu ar nomnieku (nerīkojot izsoli), kas labticīgi pildījis attiecīgajā līgumā noteiktos nomnieka pienākumus, vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

Ņemot vērā to, ka Vārds, Uzvārds ir viena no vadošajām ādas māksliniecēm Latvijā, Latvijas Mākslinieku savienības un Jūrmalas Mākslinieku biedrības biedre, aktīvi darbojas un piedalās izstādēs gan Latvijā, gan ārpus tās, ir labticīgi pildījusi nomas līgumā noteiktos nomnieka pienākumus, ir lietderīgi pagarināt telpu nomas līgumu, lai māksliniece radoši varētu gatavoties Jubilejas izstādei.

Atbilstoši MK noteikumu Nr.515 3.punktam, Centralizētās grāmatvedības aprēķinātā telpu nomas maksa ir 21,82 EUR mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli .

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.515 9.punktu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1panta pirmo daļu, kopējā iznomātā nekustamā īpašuma nomas līguma termiņš nevar pārsniegt 12 gadus, tātad līgumu var pagarināt līdz 2021.gada 14.jūlijam.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1panta pirmo daļu , Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem ” 3. un 9.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2017.gada 11.jūlija sēdes lēmumu Nr.7 (protokols Nr.8-2-3/9), un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 16.augusta sēdes atzinumu (protokola Nr.1.2-30/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. No 2017.gada 15.jūlija pagarināt un grozīt 2009.gada 15.jūlija Nekustamā īpašuma nomas līgumu Nr.1.1-16.3.2/598 , kas noslēgts starp Jūrmalas pilsētas domi un Vārds, Uzvārds, par nekustamā īpašuma Muižas ielā 6, Jūrmalā, 2.stāva telpas Nr.001-11 36,9 m2 platībā nomu līdz 2021.gada 14.jūlijam.

2. Noteikt telpu nomas maksu 21,82 EUR mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli .

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt šī lēmuma 1.punktā minētās vienošanās noslēgšanu (saskaņā ar vienošanās paraugu lēmuma pielikumā).

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 17.augusta lēmumam Nr. 403

(protokols Nr.16, 38.punkts)

Vienošanās Nr. ______________

par grozījumiem 2009.gada 15.jūlija Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.1-16.3.2/598

Jūrmalā, 2017.gada___. ______________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

Vārds, Uzvārds, personas kods , (turpmāk – NOMNIEKS), no otras puses,

pamatojoties uz savstarpēji 2009.gada 15.jūlijā noslēgto Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3.2/598 (turpmāk – Līgums) 5.3.apakšpunktu un 8.1.apakšpunktu un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __.________ lēmumu Nr.____ “Par 2 009.gada 15.jūlija Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/598 pagarināšanu ”, vienojas par šādu grozījumu izdarīšanu Līgumā :

1. Izteikt Līguma 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.1. IZNOMĀTĀJS iznomā un Nomnieks pieņem nomā nekustamā īpašuma Muižas ielā 6, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 5504, daļu, kas sastāv no 2.stāva telpas Nr.001-11 36,9 m2 platībā (telpu plāns 2.pielikumā).”

2. Svītrot Līguma 3.2.1., 3.2.2.,3.2.3., 3.2.7.apakšpunktu.

3. Izteikt Līguma 3.2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.2.5. veikt samaksu par izlietoto elektroenerģiju, apkuri, ūdens apgādi un kanalizācijas izdevumiem, atkritumu izvešanu, proporcionāli aizņemtajai platībai atbilstoši Jūrmalas Kultūras centra izrakstītiem rēķiniem.”

4. Izteikt Līguma 4.1. punktu šādā redakcijā:

“4.1. Līgumslēdzēji vienojas noteikt telpu nomas maksu 21,82 EUR mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. NOMNIEKS papildus telpu nomas maksai maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. ”

5. Izteikt Līguma 4.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.2.1. Par telpu faktisko lietošanu Līgumā noteiktā telpas nomas maksa, pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodoklis tiek maksāts no 2017.gada 15.jūlija, pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, ar pārskaitījumu: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357, akciju sabiedrība “Citadele banka”, kods PARXLV22, kontā LV64PARX0002484571003 (nekustamā īpašuma nodoklis); kontā LV31PARX0002484571015 (telpu nomas maksa). Telpu nomas maksas maksājumi tiek veikti reizi ceturksnī, par kārtējo ceturksni maksājumus veicot līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam. Pirmais maksājums tiek veikts 2 (divu) nedēļu laikā no vienošanās spēkā stāšanās brīža.

Maksājuma dokumentos NOMNIEKAM jāuzrāda maksājuma mērķis, rēķina numurs, datums un cita nepieciešamā informācija. ”

6. Izteikt Līguma 4.4. punktu šādā redakcijā.

“4.4. Ja Līgumā noteiktie maksājumi tiek kavēti, NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM nokavējuma procentus - 1% (viena procenta) apmērā par katru nokavējuma dienu no kavētās maksājuma summas.

Līgumā noteiktie kārtējie maksājumi tiek uzskatīti par samaksātiem tikai pēc iepriekšējo (nokavēto) maksājumu un nokavējuma procentu samaksāšanas.”

7. Izteikt Līguma 4.5. punktu šādā redakcijā.

“4.5. Līguma darbības laikā IZNOMĀTĀJAM ir tiesības, rakstiski nosūtot NOMNIEKAM attiecīgu paziņojumu, vienpusēji mainīt OBJEKTA nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas Līgumā:

4.5.1. ja Centrālās statistikas pārvaldes sniegtais patēriņa cenu indekss attiecībā pret pēdējo nomas maksas izmaiņas dienu pārsniedz 10 Nomas maksas paaugstinājumu nosaka, sākot ar trešo nomas gadu atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes sniegtajiem patēriņa cenu indeksiem;

4.5.2. ja saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi, nodevas, ar nodokli apliekamais objekts vai tā vērtība. Minētajos gadījumos nomas maksas apmērs tiek mainīts, sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos, vai ar datumu, kad mainījusies nekustamā īpašuma nodokļa likme vai apmērs, vai nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība;

4.5.3. reizi divos gados nākamajam nomas periodam, ja ir mainījušies IZNOMĀTĀJA OBJEKTA plānotie pārvaldīšanas izdevumi, un aprēķinātā nomas maksas izmaiņu starpība ir vismaz divi procenti.”

8. Svītrot Līguma 4.2.2.apakšpunktu un 4.6., 4.7.punktu.

9. Izteikt Līguma 5.2.punktu šādā redakcijā.

“5.2. Līgums tiek noslēgts līdz 2021.gada 14.jūlijam.”

10. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.

11. Šī vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

12. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 2 (divām) lapām ar pielikumu – Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __._________ lēmuma Nr.____ “Par 2009.gada 15.jūlija Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3.2/598 pagarināšanu ” noraksts uz __ lapas , 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie IZNOMĀTĀJA, otrs eksemplārs NOMNIEKA. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

13. Pušu rekvizīti un paraksti:

IZNOMĀTĀJS NOMNIEKS
Jūrmalas pilsētas dome Vārds, Uzvārds
N/M reģ. Nr.90000056357 Personas kods
Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015 Adrese
_______________________ ________________________
(G.Truksnis) (Vārds, Uzvārds)

Lejupielāde: DOC un PDF