Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 17.augustāNr. 404

protokols Nr. 16, 39. punkts

Par piekrišanu telpas Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā,
nodošanai bezatlīdzības lietošanā Jūrmalas pilsētas
Labklājības pārvaldes vajadzībām

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 011 2401, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 011 2401, ēkām ar kadastra apzīmējumiem 1300 011 2401 001 un 1300 011 2401 002 (turpmāk – Nekustamais īpašums) ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2000.gada 28.februāra lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5792.

Ar 2002.gada 2.janvāra Pilnvarojuma līgumu Nr.24 par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu Nekustamais īpašums nodots apsaimniekošanā pašvaldības iestādei “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” (turpmāk – Iestāde), reģistrācijas Nr.90010991438.

Dome 2017.gada 16. februārī pieņēma lēmumu Nr.97 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība 9.2.2. specifiskā atbalsts mērķa 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu”. Dome 2017.gada 23.martā pieņēma lēmumu Nr.125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsts mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanai”. Ar minētajiem lēmumiem projektu “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” un “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” (turpmāk – Projekti) ieviešanas un vadības funkcija uzdota Labklājības pārvaldei.

Projektu īstenošanai Labklājības pārvalde nodarbina divus darbiniekus, kurus telpu trūkuma dēļ nav iespējams nodrošināt ar darba vietām Labklājības pārvaldes telpās Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, taču ir iespēja projekta realizācijas laikā attiecīgo darbinieku darbavietas izvietot Iestādei apsaimniekošanā nodotajās telpās Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā.

Ņemot vērā, ka abas iestādes tiek finansētas no pašvaldības budžeta līdzekļiem un Projektu īstenošana izriet no pašvaldības autonomās funkcijas sociālās palīdzības un veselīga dzīvesveida veicināšanas jomā, būtu lietderīgi telpu grupas 001, telpu Nr.1 26,7 m2 platībā Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 011 2401 001) izmantot Labklājības pārvaldes darbinieku izvietošanai uz Projektu realizācijas laiku.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta pirmās daļas 6. un 7.punktu, un ņemot vērā Domes 2016.gada 14.jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” 15.punktu un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 16.augusta atzinumu (protokola Nr.1.2-30/3), lai nodrošinātu Labklājības pārvaldi ar darba telpām pašvaldības funkciju īstenošanai, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt līguma noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādi “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” un Labklājības pārvaldi par telpu grupas 001 1.stāva telpas Nr.1 ar kopējo platību 26.7 m2 Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 011 2401 001) nodošanu bezatlīdzības lietošanā Labklājības pārvaldei.

2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā minētais līgums tiek noslēgts uz projekta Nr.9.2.25.1/15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” un projekta Nr.9.2.4.2/16/I/008 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā”, īstenošanas laiku.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” vadītājai nedēļas laikā pēc lēmuma 1.punktā minētā līguma noslēgšanas vienu līguma eksemplāru iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF