Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 17.augustāNr. 405

protokols Nr. 16, 40. punkts

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 006 1001
ūdenstilpes daļas un zemes vienības Bražciems 1006, Jūrmalā,
kadastra numurs 1300 006 1006 nomas līgumu pagarināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumu Nr.354 “Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 006 1001 daļas un zemesgabala Bražciems 1006, Jūrmalā, daļas nomas līgumu noslēgšanu” starp Jūrmalas pilsētas domi un Vārds Uzvārds 2016.gada 22.augustā noslēgts Ūdenstilpes nomas līgums Nr.1.2-16.3/1128 (turpmāk – Līgums Nr.1.2-16.3/1128 ) pontona uzturēšanai un Zemes nomas līgums Nr.1.2-16.3.1/1127 (turpmāk – Līgums Nr.1.2-16.3.1/1127) teritorijas apsaimniekošanai un piekļūšanai pie ūdenstilpes. Līgumi ir spēkā līdz 2017.gada 22.augustam.

Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk – MK noteikumi Nr.918) 8.punkts noteic, ja pagarina ūdenstilpes nomas līguma termiņu, priekšroka dodama iepriekšējam ūdenstilpes nomniekam, kas nomas līguma darbības laikā ir pildījis visus līguma nosacījumus.

Jūrmalas pilsētas domē 2017.gada 19.maijā saņemts nekustamā īpašuma Aizupes ielā 1, Jūrmalā, īpašnieka Vārds Uzvārds iesniegums ar lūgumu pagarināt 2016.gada 22.augustā noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.1.2-16.3.1/1127 un Ūdenstilpes nomas līgumu Nr.1.2-16.3/1128 uz pieciem gadiem.

Vārds Uzvārds nomas līgumu laikā ir pildījis visus līguma nosacījumus līdz ar to ir lietderīgi pagarināt noslēgto Līgumu Nr.1.2-16.3/1128 un Līgumu Nr.1.2-16.3.1/1127.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8.punktu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2017.gada 11.jūlija sēdes lēmumu Nr.11 (protokols Nr.8-2-3/9), un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 16.augusta lēmumu (protokols Nr.1.2-30/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. No 2017.gada 23.augusta pagarināt 2016.gada 22.augustā noslēgto starp Jūrmalas pilsētas domi un Vārds Uzvārds (personas kods), Ūdenstilpes nomas līgumu Nr.1.2-16.3/1128, par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 006 1001, ūdenstilpes daļas 143 m2 platībā nomu līdz 2021.gada 22.augustam pontona uzturēšanai.

2. No 2017.gada 23.augusta pagarināt 2016.gada 22.augustā noslēgto starp Jūrmalas pilsētas domi un Vārds Uzvārds (personas kods), Zemes nomas līgumu Nr.1.2-16.3.1/1127, par zemesgabala Bražciems 1006, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 006 1006 daļas 232 m2 platībā nomu līdz 2021.gada 22.augustam teritorijas apsaimniekošanai un piekļūšanai pie ūdenstilpes.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt šī lēmuma 1. un 2.punktā minēto vienošanās noslēgšanu saskaņā ar vienošanās paraugu lēmuma pielikumā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

 2017.gada 17.augusta lēmumam Nr.405

(protokols Nr.16, 40.punkts)

Vienošanās Nr.____________

par grozījumiem 2016.gada 22.augusta Ūdenstilpes nomas līgumā Nr.1.2-16.3/1128

Jūrmalā 2017.gada_____________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357 (turpmāk – IZNOMĀTĀJS ), tās priekšsēdētāja Gata Trukšaņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

Vārds Uzvārds (personas kods) (turpmāk – NOMNIEKS), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī Puse (-es),

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada _______ lēmumu Nr.______ “ Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 006 1001 ūdenstilpes daļas un zemes vienības Bražciems 1006, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 006 1006 nomas līgumu pagarināšanu ” (lēmuma noraksts 1.pielikumā) un savstarpēji 2016.gada 22.augustā noslēgtā Ūdenstilpes nomas līguma Nr.1.2-16.3/1128 (turpmāk - Līgums) 4.4.punktu , savā starpā noslēdz šādu vienošanos par grozījumiem Līgumā:

1. Izteikt Līguma 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir noslēgts līdz 2021.gada 22.augustam”.

2. Puses vienojas, ka NOMNIEKS maksājumu par ūdenstilpes faktisko lietošanu no 2017.gada 23.augusta līdz 2017.gada 31.decembrim samaksā 2 (divu) nedēļu laikā no vienošanās spēkā stāšanās brīža, saskaņā ar IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu.

3. Šī vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

4. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas ar pielikumu – Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada _______ lēmuma Nr.___ “Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 006 1001 ūdenstilpes daļas un zemes vienības Bražciems 1006, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 006 1006 nomas līgumu pagarināšanu” noraksts uz __ (__) lapām, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Iznomātāja, otrs eksemplārs pie Nomnieka. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

5. Pušu rekvizīti un paraksti

Iznomātājs

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmalā, LV-2015

_____________________________

G.Truksnis

Nomnieks

Vārds Uzvārds (personas kods)

Adrese

_____________________

Vārds Uzvārds2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

 2017.gada 17.augusta lēmumam Nr.405

(protokols Nr.16, 40.punkts)

Vienošanās Nr.____________

par grozījumiem 2016.gada 22.augusta Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/1127

Jūrmalā 2017.gada_____________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357 (turpmāk – IZNOMĀTĀJS ), tās priekšsēdētāja Gata Trukšaņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

Vārds Uzvārds (personas kods) (turpmāk – NOMNIEKS), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī Puse (-es),

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada _______ lēmumu Nr.______ “ Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 006 1001 ūdenstilpes daļas un zemes vienības Bražciems 1006, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 006 1006 nomas līgumu pagarināšanu ” (lēmuma noraksts 1.pielikumā) un savstarpēji 2016.gada 22.augustā noslēgtā Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1127 (turpmāk - Līgums) 4.2.punktu savā starpā noslēdz šādu vienošanos par grozījumiem Līgumā:

1. Izteikt Līguma 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir noslēgts līdz 2021.gada 22.augustam”.

2. Puses vienojas, ka NOMNIEKS maksājumu par zemesgabala faktisko lietošanu no 2017.gada 23.augusta līdz 2017.gada 31.decembrim samaksā 2 (divu) nedēļu laikā no vienošanās spēkā stāšanās brīža, saskaņā ar IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu.

3. Šī vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

4. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas ar pielikumu – Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada _______ lēmuma Nr.___ “Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 006 1001 ūdenstilpes daļas un zemes vienības Bražciems 1006, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 006 1006 nomas līgumu pagarināšanu” noraksts uz __ (__) lapām, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Iznomātāja, otrs eksemplārs pie Nomnieka. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

5. Pušu rekvizīti un paraksti

Iznomātājs

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmalā, LV-2015

_____________________________

G.Truksnis

Nomnieks

Vārds Uzvārds (personas kods)

Adrese

_____________________

Vārds Uzvārds


Lejupielāde: DOC un PDF