Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 17.augustāNr. 406

protokols Nr. 16, 41. punkts

Par ūdenstilpes daļas Lielupe, Jūrmalā, pretim zemesgabalam Dubulti 3520
izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumu Nr.307 „Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļu nomas tiesību izsoles organizēšanu” (turpmāk – Lēmums), Jūrmalas pilsētas dome nolēma iznomāt ūdenstilpes daļu Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000104003, pretim zemesgabalam Dubulti 3520, Jūrmalā, 2322 m2 platībā (turpmāk – Ūdenstilpes daļa), organizējot nomas tiesību izsoli.

Ūdenstilpes daļas nosacītā nomas maksa gadā (turpmāk – Sākumcena) saskaņā ar Lēmuma 2.pielikumu “Zemes vienības Lielupe, ūdenstilpes daļu nomas tiesību izsoles noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) ir noteikta 1324,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti divdesmit četri euro) apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

2017.gada 27.jūlijā plkst.11:00 Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, notika ūdenstilpes daļas Lielupe, Jūrmalā, pretim zemesgabalam Dubulti 3520, izsole uz kuru ieradās izsoles dalībnieks SIA “SL 49”.

Vienīgais izsoles dalībnieks saskaņā ar Noteikumu 1.10.apakšpunktu ir samaksājis drošības naudu 50% apmērā no Sākumcenas, tas ir, 662,00 EUR (seši simti sešdesmit divi euro). Saskaņā ar Noteikumu 1.11.apakšpunktu izsoles solis ir noteikts 133,00 EUR.

Noteikumu 4.9.apakšpunkts nosaka, ja uz izsoli reģistrēsies tikai viens Dalībnieks, ūdenstilpes daļas nomas tiesības tiks izsolītas vienīgajam reģistrētajam Dalībniekam, ja tas nosolīs vienu soli no Sākumcenas. SIA “SL 49” nosolot vienu izsoles soli kļuva par izsoles uzvarētāju un ieguva tiesības slēgt ūdenstilpes daļas nomas līgumu.

Saskaņā ar Noteikumu 6.1.apakšpunktu nomas maksa, 50% apmērā no nomas maksas par 2017.gadu un pilnā apmērā par 2018.gadu, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli , samaksājama līdz Ūdenstilpes daļas nomas līguma noslēgšanai, bet ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā no Lēmuma par Izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņemšanas dienas. Noteikumu 3.4.apakšpunktā samaksātā drošības nauda tiek atskaitīta no pirmā izrakstītā nomas maksas un pievienotās vērtības nodokļa rēķina.

Ņemot vērā minēto, Ūdenstilpes daļa iznomājama izsoles uzvarētājam – SIA „SL 49” par nosolīto izsoles cenu 1457,00 EUR, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Zemes pārvaldības likuma 15.panta otro daļu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 9.punktu un 34.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmuma Nr.307 „Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļu nomas tiesību izsoles organizēšanu” izsoles noteikumu 5.2., 5.4., 6.1.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2017.gada 27.jūlija sēdes lēmumu Nr.1 (protokols Nr.8-2-3/10) un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 16.augusta lēmumu (protokols Nr.1.2-30/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Iznomāt SIA “SL 49” Lielupes Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000104003, pretim zemesgabalam Dubulti 3520, Jūrmalā, 2322 m2 platībā ūdenstilpes daļu (saskaņā ar šī lēmuma pielikumā pievienoto plānu) uz termiņu līdz 2027.gada 31.decembrim, laivu, jahtu un kuteru piestātnes izveidošanai un krasta labiekārtošanai, par nosolīto nomas maksu 1457,00 EUR gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodoklis, noslēdzot Ūdenstilpes daļas nomas līgumu (apstiprināts ar Lēmumu).

2. Noteikt, ka trīs nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas SIA “SL 49” jāsamaksā atlikusī Ūdenstilpes daļas nomas maksa, 50% apmērā no nomas maksas par 2017.gadu un pilnā apmērā par 2018.gadu, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, atskaitot samaksāto drošības naudu, 1982,46 EUR (viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit divi euro un četrdesmit seši centi), iemaksājot to Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā.

3. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai ieskaitīt SIA “SL 49” iemaksāto drošības naudu 662,00 EUR (seši simti sešdesmit divi euro) apmērā Ūdenstilpes daļas nomas maksā par 2017.gadu un 2018.gadu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai pēc šī lēmuma 2.punktā minētā maksājuma veikšanas organizēt šī lēmuma 1.punktā minētās ūdenstilpes daļas nomas līguma noslēgšanu ar izsoles uzvarētāju.

5. Ja Ūdenstilpes daļas nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF