Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 17.augustāNr. 409

protokols Nr. 16, 44. punkts

Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2017.gada 23.martā pieņēma lēmumu Nr.179 “Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu”, kas paredz atsavināt, pārdodot trešā mutiskā izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 1403, kas sastāv no:

- zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 010 1403, kopējā platība 2880 m2;

- divām pamatceltnēm, kadastra apzīmējumi 1300 010 1403 001, 1300 010 1403 003, kopējā platība 914,20 m2 un 132,20 m2;

- noliktavas, kadastra apzīmējums 1300 010 1403 002, kopējā platība 198,10 m2;

- palīgceltnes/šķūņa, kadastra apzīmējums 1300 010 1403 004, kopējā platība 87,80 m2 (turpmāk – nekustamais īpašums).

Nekustamā īpašuma izsoles noteikumi apstiprināti ar Domes 2016.gada 14.jūlija lēmumu Nr.342 “Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” (turpmāk – Izsoles noteikumi). Izsoles noteikumi paredz, ka izsoles uzvarētājam pirkuma maksa jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas vai, pērkot nekustamo īpašumu uz nomaksu- divu nedēļu laikā jāsamaksā avanss 10 procenti no nosolītās pirkuma maksas.

2017.gada 12.jūlijā plkst.15.00 Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, notika nekustamā īpašuma trešā izsole, uz kuru ieradās izsoles dalībnieks Vārds Uzvārds , personas kods. Atbilstoši izsoles noteikumu 2.2. apakšpunktam, ja uz izsoli reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, nekustamais īpašums tiek pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, ja tas nosola vienu izsoles soli. Vārds Uzvārds , nosolot vienu izsoles soli, piekrita iegādāties nekustamo īpašumu par 260190 EUR (divi simti sešdesmit tūkstoši viens simts deviņdesmit euro) uz nomaksu ar nomaksas termiņu 12 mēneši un kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 6.3.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāiemaksā avanss 10 procentu apmērā no izsolē nosolītās pirkuma maksas, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu. Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2017.gada 4.jūlijā iemaksāja izsoles nodrošinājumu 24780 EUR apmērā un 2017.gada 12.jūlijā iemaksāja atlikušo avansa maksas daļu 1239 EUR, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 5.1.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo un trešo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumu Nr.179 “Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu”, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumu Nr.342 “Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” izsoles noteikumu 2.2., 5.1., 5.5. un 5.11. apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2017.gada 12.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-58/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2017.gada 12.jūlijā notikušā nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 1403, kas sastāv no - zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 010 1403, kopējā platība 2880 m2; divām pamatceltnēm, kadastra apzīmējumi 1300 010 1403 001, 1300 010 1403 003, kopējā platība 914,20 m2 un 132,20 m2; noliktavas, kadastra apzīmējums 1300 010 1403 002, kopējā platība 198,10 m2; palīgceltnes/ šķūņa, kadastra apzīmējums 1300 010 1403 004, kopējā platība 87,80 m2, izsoles rezultātus un pārdot nekustamo īpašumu izsoles uzvarētājam Vārds Uzvārds par pirkuma maksu 260190 EUR (divi simti sešdesmit tūkstoši viens simts deviņdesmit euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, nomaksas pirkuma līgumu ar Vārds Uzvārds , nosakot nomaksas termiņu 12 mēneši. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF