Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 17.augustāNr. 410

protokols Nr. 16, 45. punkts

Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44 , Jūrmalā,
otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2016.gada 20.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.542 “ Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” (turpmāk – Lēmums), ar kuru nolēma pārdot izsolē Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, ar kadastra Nr. 1300 021 2704, kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 021 2704, 3282 m2 platībā un ēkas, kadastra apzīmējums 1300 021 2704 001, platībā 96,1 m2 (turpmāk – nekustamais īpašums), nosakot nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 57900 EUR un apstiprināja nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Ar Domes 2017.gada 23.marta lēmumu Nr.176 “ Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli” nolēma atsavināt nekustamo īpašumu pārdodot otrā izsolē ar augšupejošu soli un apstiprināja otrās izsoles sākumcenu 46320 EUR.

Noteiktajā termiņā līdz 2017.gada 7.jūlijam nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2017.gada 12.jūlijā plkst.14.40 paredzēto nekustamā īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam – nekustamā īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Saskaņā ar Lēmuma 5.punktu, gadījumā, ja izsludinātajā termiņā nepiesakās neviens izsoles dalībnieks, tiek rīkota otrā (vai trešā) nekustamā īpašuma izsole saskaņā ar šī lēmuma 2.punktā apstiprinātiem izsoles noteikumiem.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 1.punkts nosaka, ka pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2017.gada 2.augusta sēdē (protokola Nr.8.2-58/18) nolēma samazināt izsoles sākumcenu par 40 procentiem, nosakot, nekustamā īpašuma trešās izsoles sākumcenu 34740 EUR , izsoles soli 2432 EUR un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR .

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta otrās daļas 1.punktu, Domes 2016.gada 20.oktobra lēmuma Nr.542 “ Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” 5 .punktu, un Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2017.gada 2.augusta sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-58/18) un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 16.augusta atzinumu (protokols Nr.1.2-30/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, ar kadastra Nr. 1300 021 2704 , otro izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot trešā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli , nekustamo īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā , nosakot:

2.1. trešās izsoles sākumcenu – 34 740 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši septiņi simti četrdesmit euro)

2.2. trešās izsoles soli – 2432 EUR (divi tūkstoši četri simti trīsdesmit divi euro);

2.3. trešās izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro);

2.4. trešās izsoles nodrošinājumu 10 procentus no trešās izsoles sākumcenas 3474 EUR (trīs tūkstoši četri simti septiņdesmit četri euro).

3. Organizēt nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, trešo izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumu Nr.542 “Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sludinājumu par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, pārdošanu trešā izsolē.

5. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai, pēc šī lēmuma 4.punktā minētās publikācijas, rīkot nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, trešo izsoli.

6. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai iesniegt Jūrmalas pilsētas domei lēmuma projektu par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, trešās izsoles rezultātu apstiprināšanu, ja uz to pieteiksies vismaz viens pretendents.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF