Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 17.augustāNr. 411

protokols Nr. 16, 46. punkts

Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24 , Jūrmalā,
izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2017.gada 23.martā pieņēma lēmumu Nr.174 “ Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā izsoles organizēšanu” (turpmāk – Lēmums), ar kuru nolēma pārdot izsolē Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu zemesgabalu ar kadastra Nr.1300 012 3222, platībā 3708 m2  (turpmāk – zemesgabals) nosakot pirmās izsoles sākumcenu 56142 EUR un apstiprināja zemesgabala izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2017.gada 7.jūlijam uz izsludināto zemesgabala izsoli saņemts viens pieteikums, bet izsoles pretendents neieradās uz 2017.gada 12.jūlijā plkst.14:20 Jūrmalas pilsētas domes telpās paredzēto zemesgabala izsoli. Saskaņā ar izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktu, ja uz izsoli nav ieradies neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem, izsole uzskatāma par nenotikušu. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2017.gada 12.jūlija sēdē (protokola Nr.8.2-58/16) atzina izsoli par nenotikušu.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2017.gada 2.augusta sēdē (protokola Nr.8.2-58/18) izskatīja jautājumu par zemesgabala izsoles organizēšanu un nolēma turpināt atsavināšanu, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli zemesgabalu, saskaņā ar Domes 2017.gada 23.martā lēmumā Nr.174 “ Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā izsoles organizēšanu” noteikto izsoles sākumcenu un izsoles noteikumiem .

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta piekto daļu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumus, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.174 “ Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā izsoles organizēšanu” 7.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2017.gada 12.jūlija sēdes (protokola Nr.8.2-58/16) un 2017.gada 2.augusta sēdes (protokola Nr.8.2-58/18) lēmumiem un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 16.augusta atzinumu (protokols Nr.1.2-30/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 012 3222, platībā 3708 m2 pirmo izsoli.

2. Organizēt zemesgabala otro izsoli atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.174 “ Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā izsoles organizēšanu” no 2.punkta līdz 7.punktam noteiktajam .

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF