Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 17.augustāNr. 412

protokols Nr. 16, 47. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra lēmumā Nr.551
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes
un degradēto teritoriju izmantošanas iespēju izvērtējumu”

Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļa ir ierosinājusi nekustamo īpašumu Tūristu ielā 2A, Jūrmalā, iekļaut degradēto teritoriju sarakstā.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Tūristu ielā 2A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 026 0013, kadastra apzīmējums 1300 026 0119, 2016.gada 7.novembrī nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000561168 uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemes vienība Tūristu ielā 2A, Jūrmalā, atrodas publiskās apbūves teritorijā (P47). Pirms grozījumu veikšanas, saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem Nr.42, atradās kūrorta teritorijā (16K1).

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis zemes vienībai Tūristu ielā 2A, Jūrmalā, ir dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas (kods 0501).

Zemes vienība Tūristu ielā 2A, Jūrmalā, ir iekļauta Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra lēmuma Nr.551 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradēto teritoriju izmantošanas iespēju izvērtējumu” 2.pielikumā - sarakstā “Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes izmantošanas iespēju izvērtējums” 502.punkts.

Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa un Pilsētplānošanas nodaļa apsekoja nekustamo īpašumu Tūristu ielā 2A, Jūrmalā, un konstatēja, ka zemesgabala teritorijā atrodas skvērs ar skulptūru “Tautu deja”. Skvēra teritorijā ir nolietots labiekārtojums, celiņi ar bojātu asfalta segumu, skulptūrai –cilnim “Tautu deja” nepieciešama restaurācija. Pamatojoties uz to tika secināts, ka nekustamais īpašums Tūristu ielā 2A, Jūrmalā, atbilst Zemes pārvaldības likumā sniegtajai degradētās teritorijas definīcijai.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam 2.pielikuma “Jūrmalas pilsētas investīciju plāns 2017.-2019.gadam” 2.pielikumu “Integrētās teritoriju investīcijas”, kurā veikti grozījumi ar 2017.gada 27.aprīļa lēmumu Nr.223 “Par grozījumiem ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam” specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” prioritārā projekta idejā Nr.2 “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros”, tika veikti papildinājumi, kas paredz pašvaldības īpašuma Tūristu ielā 2A, Jūrmalā (zemes vienības kadastra apzīmējums 13000260119) atjaunošanu (t.sk. skvēra atjaunošana, skvērā esošo celiņu atjaunošana, skvēra krūmāju retināšana, skulptūras-ciļņa “Tautu deja” restaurācija), lai kompleksi sakārtotu Ķemeru degradēto teritoriju.

Ņemot vērā iepriekš minēto, un, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 1.panta pirmās daļas 4.punktu, 14.panta otro un trešo daļu, 2015.gada 10.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.645 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” 7.punktu, Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas 2017.gada 9.maija iesniegumu Nr.4.1-1/10 un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2017.gada 16.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2/30/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra lēmumā Nr.551 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradēto teritoriju izmantošanas iespēju izvērtējumu” šādus grozījumus:

1. Papildināt lēmuma 1.pielikumu ar 19.punktu saskaņā ar šī lēmuma pielikumu;

2. Svītrot lēmuma 2.pielikumā 502.punktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLSX


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF