Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 14.septembrīNr. 424

protokols Nr. 17, 15. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumā Nr.637
„Par dalību darbības programmas 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa
„Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās”
ierobežotā projektu konkursā”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumu Nr.519 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” projektu iesniegumu otrās un trešās atlases kārtas īstenošanas noteikumi” pielikuma 5.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumā Nr.637 „Par dalību darbības programmas 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” ierobežotā projektu konkursā” (turpmāk - Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt Lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:

„1 . Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” ierobežotā projektu konkursā ar projektu “Jūrmalas pašvaldības, Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos–Majoros–Dzintaros ” (turpmāk - projekts)”.

2. Izteikt Lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:

„2. Noteikt projekta mērķi – upes straumes ietekmes mazināšanu, pilsētas centra šaurākās vietas aizsardzību un jaunas aizsargbūves izveidi Lielupes krasta nostiprināšanai pilsētas centrālajā daļā Dubultos–Majoros–Dzintaros, lai novērstu krasta erozijas risku un plūdu draudus, aizsargājot Dubultu–Majoru–Dzintaru vasarnīcas rajonus un pilsētai svarīgo stratēģisko infrastruktūru un inženierkomunikācijas.”

3. Izteikt Lēmuma 3.punktu šādā redakcijā:

„3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – jaunu pretplūdu un krasta erozijas aizsardzības būvju būvniecība (Rīgas iela un Plūdu iela), kas nepieciešama, lai novērstu krasta atkāpšanos (privāto, pašvaldības nekustamo īpašumu noskalošanu un zaudēšanu) un upes straumes ietekmes mazināšanu un pilsētas centra šaurākās vietas aizsardzību (Klints iela-Rīgas iela).”

4. Izteikt Lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:

„5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kopējās indikatīvās izmaksas 4 152 014,41 EUR (četri miljoni simts piecdesmit divi tūkstoši četrpadsmit euro un 41 cents) , t.sk:

5.1. attiecināmo izmaksu summa 3 800 000,00 EUR (trīs miljoni astoņi simti tūkstoši euro un 00 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 3 230 000,00 EUR (trīs miljoni divi simti trīsdemit tūkstoši un 00 centi);

5.1.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 15% jeb 570 000,00 EUR (pieci simti septiņdemit tūkstoši euro un 00 centi);

5.2. neattiecināmo izmaksu summa, kuru sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība, sastāda 352 014,41 EUR (trīs simti piecdesmit divi tūkstoši četrpadsmit euro un 41 cents). ”

5. Izteikt Lēmuma 6.punktu šādā redakcijā:

„6. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu līdz 10% jeb līdz 323 000,00 EUR (trīs simti divdesmit trīs tūkstoši euro un 00 centi) apmēram no šī lēmuma 5.1.1. noteiktās summas segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF