Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 14.septembrīNr. 437

protokols Nr. 17, 29. punkts

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmumā Nr.501
“Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā,
Ķemeru ielā 26 apstiprināšanu”

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2013. gada 22. augustā pieņēma lēmumu Nr.501 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 26 apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.501), tā pielikumā apstiprinot administratīvā līguma projektu par detālplānojuma īstenošanas kārtību. Lēmumā Nr.501 noteikts, ka detālplānojuma ierosinātājam S abiedrībai ar ierobežotu atbildību “Westbalt Group”, reģistrācijas Nr.40103333638 (turpmāk- Īstenotājs) detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt četru gadu laikā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās un detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2023. gada 31. decembrim.

Saskaņā ar Lēmuma Nr.501 2.punktu 2013. gada 11. oktobrī starp Domi un Īstenotāju atbilstoši apstiprinātajam līguma projektam tika noslēgts Līgums Nr. 1.1-16/1020 par detālplānojuma zemesgabalam Ķemeru ielā 26, Jūrmalā, īstenošanas kārtību (turpmāk – Līgums).

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2013. gada 2. septembrī un detālplānojums ir stājies spēkā 2013. gada 3. septembrī. Atbilstoši Līguma noteikumiem Īstenotājam detālplānojuma īstenošana jāuzsāk līdz 2017.gada 3.septembrim.

Dome 2017. gada 30. augustā ir saņēmusi Īstenotāja 2017. gada 29. augusta iesniegumu, kurā informē, ka ņemot vērā izmaiņas nekustamā īpašuma tirgū, kas ievērojami ietekmē uzņēmuma finansiālo stāvokli, detālplānojuma īstenošana Līgumā noteiktajā termiņā netiks uzsākta, kā arī izteikts lūgums pagarināt detālplānojuma īstenošanas uzsākšanas termiņu līdz 2018. gada beigām.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu, un saskaņā ar 2017. gada 13.septembra Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-30/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt Līgumā noteikto detālplānojuma īstenošanas uzsākšanas termiņu, noslēdzot vienošanos par grozījumu Līgumā, 2.1.2. apakšpunktu izsakot šādā redakcijā:

„2.1.2. Detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt 6 (sešu) gadu laikā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās, detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2025. gada 31. decembrim”.

2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram noslēgt šī lēmuma 1. punktā minēto vienošanos ar Īstenotāju.

3. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF