Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2019.gada 25.jūlija 341.lēmumu

2017.gada 26.oktobrīNr. 462

protokols Nr. 18, 19. punkts

Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas
maksas pakalpojumiem

Lai sniegtu Jūrmalas iedzīvotājiem un tās viesiem kvalitatīvus maksas bibliotekāros pakalpojumus, un ievērojot to, ka bibliotēka savā apkaimē ir vienīgā šī pakalpojuma sniedzēja, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)apakšpunktu, Bibliotēku likuma 5.panta 3.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 20.aprīļa nolikuma Nr.1 „Jūrmalas Centrālās bibliotēkas nolikums” 5.3.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2017.gada 12.oktobra lēmumu (protokols Nr.1.2-31/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādi saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu kontā un iegūtos līdzekļus izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Šī lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļai.

4. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu vietējā pašvaldības informatīvajā izdevumā un tīmekļa vietnē.

5. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra lēmums Nr.528 „Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 26.oktobra lēmumam Nr.462

(protokols Nr.18, 19.punkts)

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas

MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

Nr. p.k.

Pakalpojums

Mērvienība

Cena (EUR) ar PVN

1.

Bibliotekārie pakalpojumi

1.1.

Par atkārtotu Lasītāja kartes (nozaudēšanas gadījumā) izgatavošanu pieaugušajiem

1 karte

1.46

1.2.

Par atkārtotu Lasītāja kartes (nozaudēšanas gadījumā) izgatavošanu bibliotēkas lietotājiem līdz 18 gadu vecumam

1 karte

0.73

2.

Datorpakalpojumi

2.1.

Lāzerizdruka

2.1.1.

melnbalts teksts A4 formāts

1 lpp.

0.25

2.1.2.

krāsains teksts A4 formāts

1 lpp.

0.40

2.1.3.

melnbalts teksts A3 formāts

1 lpp.

0.26

2.1.4.

krāsains teksts A3 formāts

1 lpp

0.40

2.1.5.

krāsains attēls A4 formāts

1 lpp

0.55

2.1.6.

krāsains attēls A3 formāts

1 lpp

0.55

2.2.

Skenēšana

1 lpp.

0.24

3.

Citi pakalpojumi

3.1.

Kopēšana

3.1.1.

pieaugušajiem A4 formāts

1 lpp.

0.23

3.1.2.

pieaugušajiem A3 formāts

1 lpp.

0.24

3.1.3.

bibliotēkas lietotājiem līdz 18 gadu vecumam A4 formāts

1 lpp.

0.12

3.1.4.

bibliotēkas lietotājiem līdz 18 gadu vecumam A3 formāts

1 lpp.

0.12

3.2.

Faksēšana

3.2.1.

faksa nosūtīšana Latvijas valsts robežās

1 lpp.

0.18

3.2.2.

faksa nosūtīšana uz ārvalstīm

1 lpp.

0.41

3.3.

Laminēšana

1 lpp.

0.61