Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2018.gada 23.augusta 403.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2017.gada 14.decembrīNr. 568

protokols Nr. 20, 9. punkts

Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši
pašvaldības integrētajām attīstības  programmām sekmēt energoefektivitātes
paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās”
ierobežotā projektu iesniegumu atlasē

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” īstenošanas noteikumi”, ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 27.decembra rīkojumu Nr. 1.1-14/408 “Par SAM 4.2.2. atlases nolikumu” apstiprināto Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” Jūrmalas pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu atlases nolikumu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P2.6 “Energoapgādes un sakaru attīstība”, rīcības virziena R2.6.2. “Racionālas un videi draudzīgas energoapgādes sistēmas attīstība” aktivitāti Nr.89 “Ilgtspējīga atjaunojamo energoresursu izmantošana, energoefektivitātes paaugstināšana un energopārvaldības sistēmas ieviešana un sertificēšana Jūrmalas pašvaldības teritorijā” prioritātes P3.2 “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R3.2.4. “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.185 “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”, Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam pasākuma 4.3. “Pasākumi ēku sektorā” aktivitāti 4.3.2. “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana pašvaldības ēkās, piesaistot līdzfinansējumu, tai skaitā trešās puses finansējumu” un pamatojoties uz Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 7.decembra protokolu Nr.1.2-30/10, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu „ Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēkas) energoefektivitātes paaugstināšana ” (turpmāk - projekts).

2. Noteikt projekta mērķi - p rimārās enerģijas gada patēriņa samazināšana Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēkā), Jūrmalā par 128,12 kWh/m2, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi un veicot ieguldījumus pašvaldības ēkā.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1.  paaugstināta Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēkas) energoefektivitāte;

3.2. pilnveidota Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēkas) infrastruktūra.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2018.gada 1.maija līdz 2019.gada 28.februārim, 10 (desmit) mēneši. Grozīts ar domes 2018.gada 23.augusta 403.lēmumu

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 147 488,09 EUR (viens simts četrdesmit septiņi tūkstoši četri simti astoņdesmit astoņi euro un 09 centi), t.sk. attiecināmo izmaksu summa 147 488,09 EUR (viens simts četrdesmit septiņi tūkstoši četri simti astoņdesmit astoņi euro un 09 centi), kur: Grozīts ar domes 2018.gada 23.augusta 403.lēmumu

5.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 53,41% jeb 78 773,39 EUR (septiņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs euro un 39 centi);

5.2. Valsts budžeta dotācija ir 6,99% jeb 10 309,42 EUR (desmit tūkstoši trīs simti deviņi euro un 42 centi);

5.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 39,60% jeb 58 405,28 EUR (piecdesmit astoņi tūkstoši četri simti pieci tūkstoši euro un 28 centi).

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 8 908,28 EUR (astoņi tūkstoši deviņi simti astoņi euro un 28 centi) jeb līdz 10% apmērā no 5.1. punktā un 5.2.punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžeta. Grozīts ar domes 2018.gada 23.augusta 403.lēmumu

7. Projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu līdz 2017.gada 15.decembrim uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļu.

8. Papildināts ar domes 2018.gada 23.augusta 403.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF