Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2018.gada 23.augusta 402.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2017.gada 14.decembrīNr. 569

protokols Nr. 20, 10. punkts

Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši
pašvaldības integrētajām attīstības  programmām sekmēt energoefektivitātes
paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās”
ierobežotā projektu iesniegumu atlasē

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” īstenošanas noteikumi”, ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 27.decembra rīkojumu Nr.1.1-14/408 “Par SAM 4.2.2. atlases nolikumu” apstiprināto Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” Jūrmalas pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu atlases nolikumu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P2.6 “Energoapgādes un sakaru attīstība”, rīcības virziena R2.6.2. “Racionālas un videi draudzīgas energoapgādes sistēmas attīstība” aktivitāti Nr.89 “Ilgtspējīga atjaunojamo energoresursu izmantošana, energoefektivitātes paaugstināšana un energopārvaldības sistēmas ieviešana un sertificēšana Jūrmalas pašvaldības teritorijā” prioritātes P3.2 “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R3.2.3. Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.165 “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”, Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam rīcības virziena R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.14 “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas kapitālais remonts un pārbūve”, Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam pasākuma 4.3. “Pasākumi ēku sektorā” aktivitāti 4.3.2. “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana pašvaldības ēkās, piesaistot līdzfinansējumu, tai skaitā trešās puses finansējumu” un pamatojoties uz Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 7.decembra protokolu Nr.1.2-30/10, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu „ Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana ” (turpmāk - projekts).

2. Noteikt projekta mērķi - p rimārās enerģijas gada patēriņa samazināšana Jaundubultu vidusskolas ēkā, Jūrmalā par 71,89 kWh/m2, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi un veicot ieguldījumus pašvaldības ēkā.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. paaugstināta Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitāte;

3.2. pilnveidota Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas infrastruktūra.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2018.gada 1.maija līdz 2019.gada 28.februārim, 10 (desmit) mēneši. Grozīts ar domes 2018.gada 23.augusta 402.lēmumu

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 1 263 625,41 EUR (viens miljons divi simti sešdesmit trīs tūkstoši seši simti divdesmit pieci euro un 41 cents), t.sk. attiecināmo izmaksu summa 1 263 625,41 EUR (viens miljons divi simti sešdesmit trīs tūkstoši seši simti divdesmit pieci euro un 41 cents), kur: Grozīts ar domes 2018.gada 23.augusta 402.lēmumu

5.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 48,55% jeb 613 490,14 EUR (seši simti trīspadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit euro un 14 centi);

5.2. Valsts budžeta dotācija ir 7,72% jeb 97 551,88 EUR (deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti piecdesmit viens euro un 88 centi);

5.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 43,73% jeb 552 583,39 EUR (pieci simti piecdesmit divi tūkstoši pieci simti astoņdesmit trīs euro un 39 centi).

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 71 104,20 EUR (septiņdesmit viens tūkstotis viens simts četri euro un 20 cents) jeb līdz 10% apmērā no 5.1. punktā un 5.2.punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžeta. Grozīts ar domes 2018.gada 23.augusta 402.lēmumu

7. Projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu līdz 2017.gada 15.decembrim uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļu.

8. Papildināts ar domes 2018.gada 23.augusta 402.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF