Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2018.gada 24.maija 230.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2017.gada 19.decembrīNr. 613

protokols Nr. 21, 3. punkts

Par dalību Darbības programmas 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt,
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt
ar to saistītos pakalpojumus” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu un 21. panta pirmās daļas 27. punktu, atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumiem Nr. 322 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi), Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 14. jūlija lēmumam Nr.311 “Par nodomu protokola noslēgšanu ar Engures, Mērsraga un Rojas novada pašvaldību kopīga projekta idejas sagatavošanai dalībai 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu ideju priekšatlasē” un Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra rīkojumam Nr. 779 “Par 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu iesniegumu iesniedzēju saraksta apstiprināšanu” (turpmāk – MK rīkojums), pamatojoties uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (reģ. Nr. 90000812928) (turpmāk – Sadarbības iestāde) 2017. gada 7. marta vēstuli “Uzaicinājums iesniegt projekta iesniegumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā”, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēta ar lietvedības Nr. 1.1-28/2665, Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1. punktu un Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020. gadam noteiktās prioritātes P3.3. “Daudzveidīgas kultūras un sporta vide” rīcības virziena R3.3.1. “Pilsētas kultūras iestāžu un muzeju darbības pilnveide” aktivitāti Nr.195 “Mellužu estrādes kompleksa restaurācija un pārbūve” un aktivitāti Nr. 196 “Ķemeru ūdenstorņa restaurācija un pārbūve”, kā arī Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plānā 2017.-2020.gadam noteiktā 1.rīcības virziena “ Radošā Jūrmala: apkaimju unikalitātes stiprināšana un iedzīvotāju līdzdalības sekmēšana”, 1.1.uzdevuma “ Rosināt un atbalstīt radošu un oriģinālu kultūras piedāvājumu integrēšanu pilsētvidē; akcentēt apkaimju vizuālo un saturisko identitāti” 1.1.2.pasākumu “Mellužu estrādes un Piena paviljona/bāra ēkas atjaunošana, t.sk. teritorijas labiekārtošana” un 5.rīcības virziena “Kultūras pieejamība Jūrmalā: ģeogrāfiski līdzsvarota kultūras infrastruktūras attīstība un kultūras pieejamības sekmēšana”, 5.2.uzdevuma “Aktualizēt kūrorta un tikšanās vietas tēlu” 5.2.1.pasākumu “Ķemeru ūdenstorņa atjaunošana (SAM 5.5.1.)” un Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018.-2020.gadam 1.īstermiņa apakšmērķa “Atpūtas, rekreācijas un viesmīlības pakalpojumu pilnveidošana un kvalitāte” 1.5.uzdevuma “Pasākumu/aktivitāšu piedāvājuma pilnveidošana ģimenēm ar bērniem” 1.5.3.pasākumu “Mellužu estrādes un Piena paviljona/bara ēkas atjaunošana, t.sk. teritorijas labiekārtošana” un 1.3.uzdevuma “Izziņas, kultūrizglītojošā tūrisma piedāvājuma pilnveide” 1.3.1.pasākumu “Ķemeru ūdenstorņa atjaunošana”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes kā projekta iesniedzēja dalību Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ierobežotā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča Rietumu piekrastē” (turpmāk - projekts) sadarbībā ar projekta sadarbības partneriem - Engures novada domi ( reģ.Nr. 90000050759), Mērsraga novada pašvaldību (reģ.Nr. 90009477521) un Rojas novada domi (reģ.Nr. 90002644930) (turpmāk – sadarbības partneri).

2. Atbalstīt projekta mērķi – veicināt Jūrmalas pilsētas, Engures, Mērsraga un Rojas novadu (turpmāk – reģions) sociālekonomisko attīstību, veicot ieguldījumus reģionam nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu saglabāšanā, attīstot tajos esošos un radot jaunus tūrisma pakalpojumus, kas nodrošinās šo objektu integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā, īstenošanu.

3. Pieņemt zināšanai sagaidāmos ieguvumus no projekta īstenošanas atbilstoši MK rīkojuma pielikumā noteiktajam:

3.1. saglabāti, aizsargāti un attīstīti reģionam nozīmīgi kultūras un dabas mantojuma objekti, tai skaitā seši kultūras mantojuma objekti un viens dabas mantojuma objekts, attīstot šo objektu esošās funkcijas un ieviešot jaunradītus pakalpojumus, nodrošinot investīciju ilgtspēju un šo objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējā ekonomikas struktūrā;

3.2. reģiona iedzīvotājiem, vietējiem un ārvalstu tūristiem nodrošināti deviņi jaunradīti pakalpojumi šī lēmuma 3.1. punktā noteiktajos kultūras un dabas mantojuma objektos;

3.3. vecināts tūristu skaita pieaugums reģionam un šī lēmumam 3.1. punktā noteiktajos objektos - līdz 2023. gada 31. decembrim, salīdzinot ar 2015. gadu, sasniedzamais apmeklētāju skaita pieaugums - ne mazāk kā 29 500 apmeklējumi.

4. Atbalstīt prognozējamo projekta īstenošanas laiku - no 2018. gada 1. maija līdz 2020. gada 31. decembrim (32 (trīsdesmit divi) mēneši). Grozīts ar domes 2018.gada 24.maija 230.lēmumu

5. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 7 096 234,70 EUR (septiņi miljoni deviņdesmit seši tūkstoši divi simti trīsdesmit četri euro un 70 centi), no tām: Grozīts ar domes 2018.gada 24.maija 230.lēmumu

5.1. attiecināmās izmaksas 7 029 479,00 EUR (septiņi miljoni divdesmit deviņi tūkstoši četri simti septiņdesmit deviņi euro 00 centi), tai skaitā:

5.1.1. MK rīkojuma pielikumā noteiktais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzfinansējums 3 140 000,00 EUR (trīs miljoni viens simts četrdesmit tūkstoši euro un 00 centi), tai skaitā līdz 2018. gada 31. decembrim pieejamais ERAF līdzfinansējums, ņemot vērā snieguma rezervi, ir 2 948 460,00 EUR (divi miljoni deviņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši četri simti sešdesmit euro un 00 centi), no tā:

5.1.1.1. Jūrmalas pilsētas domei pieejamais ERAF līdzfinansējums 2 000 000,00 EUR (divi miljoni euro un 00 centi), tai skaitā līdz 2018. gada 31. decembrim pieejamais ERAF līdzfinansējums, ņemot vērā snieguma rezervi, 1 808 460,00 EUR (viens miljons astoņi simti astoņi tūkstoši četri simti sešdesmit euro un 00 centi);

5.1.1.2. sadarbības partneriem pieejamais ERAF līdzfinansējums 1 140 000,00 EUR (viens miljons viens simts četrdesmit tūkstoši euro un 00 centi).

5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums 3 889 479,00 EUR (trīs miljoni astoņi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši četri simti septiņdesmit deviņi euro un 00 centi), tai skaitā:

5.1.2.1. valsts budžeta dotācija 857 607,40 EUR (astoņi simti piecdesmit septiņi tūkstoši seši simti septiņi euro un 40 centi), no tās:

5.1.2.1.1. Jūrmalas pilsētas domei pieejamā valsts budžeta dotācija 172 143,53 EUR (viens simts septiņdesmit divi tūkstoši viens simts četrdesmit trīs euro un 53 centi);

5.1.2.1.2. sadarbības partneriem pieejamā valsts budžeta dotācija 685 463,87 EUR (seši simti astoņdesmit pieci tūkstoši četri simti sešdesmit trīs euro un 87 centi).

5.1.2.2. pašvaldību līdzfinansējums 3 031 871,60 EUR (trīs miljoni trīsdesmit viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit viens euro un 60 centi), no tā:

5.1.2.2.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzfinansējums 975 480,02 EUR (deviņi simti septiņdesmit pieci tūkstoši četri simti astoņdesmit euro un 02 centi);

5.1.2.2.2. sadarbības partneru budžeta līdzfinansējums 2 056 391,58 EUR (divi miljoni piecdesmit seši tūkstoši trīs simti deviņdesmit viens euro un 58 centi).

5.1.3. Jūrmalas pilsētas domes priekšfinansējums, ņemot vērā MK rīkojuma pielikumā noteikto ERAF snieguma rezervi, 191 540,00 EUR (viens simts deviņdesmit viens tūkstotis pieci simti četrdesmit euro un 00 centi). Atbilstoši MK noteikumu 15. punktā noteiktajam projekta snieguma rezerve tiek priekšfinansēta no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019. gada budžeta līdzekļiem, līdz brīdim, kad Sadarbības iestāde pieņem lēmumu par projekta īstenošanai pieejamā ERAF līdzfinansējuma apmēra palielinājumu līdz 3 140 000,00 EUR (trīs miljoni viens simts četrdesmit tūkstoši un 00 centi).

5.2. neattiecināmās izmaksas 66 755,70 EUR (sešdesmit seši tūkstoši septiņi simti piecdesmit pieci euro un 70 centi), kas segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.

6. Pieņemt zināšanai, šī lēmuma 5.1.2.1. apakšpunktā noteiktā, projekta īstenošanai pieejamā valsts budžeta dotācijas summa ir aprēķināta atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumu Nr. 42 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014-2020. gada plānošanas periodā līdzfinansēto projektu īstenošanai” 8. punktā noteiktajai kārtībai. Jūrmalas pilsētas domei pieejamais valsts budžeta dotācijas īpatsvars ir 15 % (piecpadsmit procenti) un sadarbības partneriem pieejamais valsts budžeta dotācijas īpatsvars ir 25 % (divdesmit pieci procenti).

7. Pieņemt zināšanai, ka Jūrmalas pilsētas domes projektā paredzētās darbības – Ķemeru ūdenstorņa restaurācijas un pārbūves būvprojekta izstrāde un ekspertīze, īstenošana, saskaņā ar MK noteikumu 40. punktu, 49 005,00 EUR (četrdesmit deviņi tūkstoši pieci euro un 00 centi) apmērā, ir priekšfinansēta no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta, tai skaitā 2017. gadā apgūstot 17 061,00 EUR (septiņpadsmit tūkstoši sešdesmit viens euro un 00 centi) un 2018. gadā apgūstot 31 944,00 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit četri euro un 00 centi).

8. Priekšfinansējumu Jūrmalas pilsētas domes projektā paredzēto darbību īstenošanai pēc vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanas ar Sadarbības iestādi saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 17. marta noteikumu Nr. 130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014-2020. gada plānošanas periodā” 19. punktā noteikto, 217 214,35 EUR (divi simti septiņpadsmit tūkstoši divi simti četrpadsmit euro un 35 centi) jeb 10% apmērā no šī lēmuma 5.1.1.1. apakšpunktā un 5.1.2.1.1. apakšpunktā noteiktās summas, pēc Sadarbības iestādes lēmuma par projekta īstenošanai pieejamā ERAF līdzfinansējuma apmērā palielinājumu pieņemšanas, paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020. gada budžeta.

9. Atbalstīt šī lēmuma 1. pielikumā esošā sadarbības līguma par projekta īstenošanu noslēgšanu ar Sadarbības partneriem, pamatojoties uz MK noteikumu 25. punktā noteikto.

10. Apstiprināt šī lēmuma 2. pielikumā esošo “Mellužu estrādes ilgtermiņa darbības stratēģiju 2017.-2025. gadam” atbilstoši MK noteikumu 28.1. punktā noteiktajam.

11. Apstiprināt šī lēmuma 3.pielikumā esošo “Ķemeru ūdenstorņa ilgtermiņa darbības stratēģiju 2017.-2025. gadam” atbilstoši MK noteikumu 28.1. punktā noteiktajam.

12. Projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu Sadarbības iestādei līdz 2017. gada 29. decembrim uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 DOCX

Pielikums Nr.2 DOC

Pielikums Nr.3 DOC


Lejupielāde: DOC un PDF