Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.februārīNr. 8

protokols Nr. 2, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12., 13.punktu, 41.panta pirmās
daļas 2.punktu, 63.panta trešo daļu, Republikas pilsētas domes un novada domes
deputāta statusa likuma 14.panta piekto daļu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 5., 8.punktu,
5.panta otro daļu, 14.panta pirmo daļu, 16.panta otro daļu, 42.panta devīto
daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 „Valsts
un pašvaldības institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta 2010.gada
21.jūnija noteikumiem Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”, Ministru kabineta 2016.gada
5.jūlija noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Ministru
kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (turpmāk – Nolikums) šādus grozījumus:

1. Izteikt 42.punktu šādā redakcijā

„42. Darbiniekiem, kuriem darba specifikas dēļ tiek noteikts summētais darba laiks, stundas tarifa likmi iestādes vadītājs nosaka atbilstoši normatīvo aktu prasībām”.

2. Svītrot 43.punktu.

3. Nolikums piemērojams ar 2018.gada 1.februāri.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF