Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2019.gada 25.jūlija 23.nolikumu

2018.gada 23.augustāNr. 34

protokols Nr. 11, 21. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija nolikumā Nr.19
“Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums”

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo
daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija nolikumā Nr.19 ,,Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 7.1 punktu šādā redakcijā:

,,7.1 Ģimnāzijas izglītības programmu īstenošanas vieta: Raiņa iela 55, Jūrmala, LV-2011”.

1.2. Izteikt 12.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

,,12.3. vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena (komerczinības) izglītības programma. Kods 31014011. Īstenošanas vieta: Jūrmalas Valsts ģimnāzija Raiņa ielā 55, Jūrmalā, LV-2011”;

2. Nolikums stājas spēkā 2018.gada 1.septembrī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis