Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.oktobrīNr. 41

protokols Nr. 15, 20. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija nolikumā Nr.9
„Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums”

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija nolikumā Nr.9 “Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 1.3. un 1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.3. Bāriņtiesas adrese: Dubultu prospekts 1, Jūrmala, LV 2015.

1.4. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija uzrauga bāriņtiesu darbību bērna un aizgādnībā esošās personas tiesību un interešu aizsardzībā un sniedz tām metodisko palīdzību”.

1.2. Izteikt 2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.3. Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks un 4 (četri) bāriņtiesas locekļi.”

1.3. Svītrot 4.2.apakšpunktu.

1.4. Izteikt 4.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.5. Bāriņtiesa lemj par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, par pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu vai par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu vecākam”.

1.5. Svītrot 4.8.apakšpunktu.

1.6. Izteikt 4.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.9. Bāriņtiesa saskaņā ar tiesas nolēmumu par aizgādnības nodibināšanu ieceļ aizgādni personai, kurai rīcībspēju ierobežojusi tiesa, kā arī promesošas vai pazudušas personas mantai”.

1.7. Papildināt ar 4.9.1apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.9.1 Bāriņtiesa saskaņā ar notāra taisīto notariālo aktu par aizgādnības nodibināšanu mantojumam ieceļ aizgādni mantojumam”.

1.8. Papildināt ar 4.14.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.14.5. veikt pārrunas ar bērnu un aizgādnībā esošo personu bez citu personu klātbūtnes un pārbaudīt minēto personu dzīves apstākļus”.

2. Nolikuma 1.2.apakšpunkts stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF