Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.februārīNr. 47

protokols Nr. 2, 12. punkts

Par dalību Darbības programmas 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ierobežotā
projektu iesniegumu atlasē

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 10.punktu, 12.punktu, 18.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumiem Nr.645 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi”, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu un Jūrmalas pilsētas Attīstības programmu 2014.-2020. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”, kurā izdarīti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra lēmumu Nr.612 “Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam”” 2.pielikuma “Jūrmalas pilsētas investīciju plāns 2018.-2020.gadam”, 2.pielikuma “Integrētās teritoriju investīcijas” prioritāro projekta ideju Nr.17: “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietu izbūve Ķemeros”, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā 2014.-2020. gadam noteiktās prioritātes P2.1. “Ceļu un ielu kvalitātes uzlabošana, satiksmes drošības uzlabojumi, veloceliņu un gājēju celiņu attīstība”, rīcības virziena R2.1.1. “Jūrmalas ielu un tiltu tīkla pilnveide” aktivitāti Nr.63 “Jūrmalas ielu kompleksa, to apgaismojuma uzturēšana, drošības un kvalitātes uzlabošana, t.sk. izstrādājot un īstenojot plānu viedā apgaismojuma uzstādīšanai pilsētā” un prioritātes P1.7. “Kultūras tūrisma attīstība” rīcības virziena R1.7.2. “Kultūras tūrisma infrastruktūras attīstība” aktivitāti Nr.45 “Ķemeru teritorijas un Ķemeru parka infrastruktūras atjaunošana un pilnveide”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ierobežotā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” (turpmāk - projekts).

2. Atbalstīt projekta mērķi – revitalizēt daļu Jūrmalas pilsētas Ķemeru degradētās teritorijas, veicot ieguldījumus publiski pieejamas ceļu satiksmes infrastruktūras pilnveidē, tai skaitā jauna automašīnu stāvlaukuma izbūvē, un teritorijas labiekārtošanā, sekmējot saimniecisko darbību un jaunu darba vietu radīšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. izbūvēta jauna publiski pieejama automašīnu stāvvieta, paredzot vietu 49 automašīnu novietošanai Emīla Dārziņa iela 17;

3.2. atjaunots Emīla Dārziņa ielas un Tūristu ielas posms, veicot šo ielu krustojuma, virszemes un pazemes komunikāciju pārbūvi un tūristu autobusu stāvvietas izbūvi;

3.3. atjaunots skvērs Tūristu ielā 2A;

3.4. sasniegti projekta rezultatīvie rādītāji:

3.4.1.  revitalizēta degradēta teritorija 2.5 ha platībā;

3.4.2. komersantu skaits, kuri guvuši labumu no projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras - 1 līdz 3 komersanti;

3.4.3. jaunizveidoto darba vietu skaits komersantos, kuri guvuši labumu no investīcijām infrastruktūrā – 20 darba vietas;

3.4.4. no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā, atbilstoši 5.1.1.1.punktā noteiktajai summai, labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos – 1 220 000,00 EUR.

4. Atbalstīt prognozējamo projekta īstenošanas laiku - no 2018.gada 1.jūlija līdz 2019.gada 30.augustam (14 (četrpadsmit) mēneši).

5. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 2 767 799,18 EUR (divi miljoni septiņi simti sešdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit deviņi euro un 18 centi), tai skaitā:

5.1. attiecināmās un neattiecināmās izmaksas 1 547 799,18 EUR (viens miljons pieci simti četrdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit deviņi euro un 18 centi), no tām:

5.1.1. attiecināmās izmaksas 1 435 294,12 EUR (viens miljons četri simti trīsdesmit pieci tūkstoši divi simti deviņdesmit četri euro un 12 centi), tai skaitā:

5.1.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 85% jeb 1 220 000,00 EUR (viens miljons divi simti divdesmit tūkstoši euro un 00 centi);

5.1.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 15% jeb 215 294,12 EUR (divi simti piecpadsmit tūkstoši divi simti deviņdesmit četri euro un 12 centi), tai skaitā:

5.1.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 2,25% jeb 32 294,12 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši divi simti deviņdesmit četri euro un 12 centi);

5.1.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzfinansējums ir 12,75% jeb 183 000,00 EUR (viens simts astoņdesmit trīs tūkstoši euro un 00 centi);

5.1.2. neattiecināmās izmaksas 112 505,06 EUR (viens simts divpadsmit tūkstoši pieci simti pieci euro un 06 centi), kas paredzētas jauna elektrotīkla pieslēguma izbūvei Emīla Dārziņa ielā 17 un teritorijas apzaļumošanas un labiekārtojuma elementu uzstādīšanas izmaksas, kas pārsniedz 50% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, tiks segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta;

5.2. no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā, atbilstoši 5.1.1.1.punktā noteiktajai summai, labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos - 1 220 000,00 EUR (viens miljons divi simti divdesmit tūkstoši euro un 00 centi).

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 125 229,41 EUR (viens simts divdesmit pieci tūkstoši euro un 41 cents) jeb līdz 10% apmērā no 5.1.1.1. punktā un 5.1.1.2.1.punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta.

7. Projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijai, atbilstoši Darbības programmas 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” līdz iesniegumu atlases „Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros noteiktajam termiņam, orientējoši līdz 2018.gada 28.februārim, uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF