Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2019.gada 25.jūlija 336.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 21.februāra 61.lēmumu
Grozījumi ar domes 2018.gada 27.septembra 464.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2018.gada 15.februārīNr. 49

protokols Nr. 2, 14. punkts

Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam
2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekta
“Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT” īstenošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktam, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P2.1.“Ceļu un ielu, to apgaismojuma kvalitātes uzlabošana, satiksmes drošības uzlabojumi, veloceliņu un gājēju celiņu attīstība” rīcības virziena R2.1.2.“Velotransporta infrastruktūras attīstība” aktivitāti Nr.67 “Veloceliņu tīkla attīstība” un prioritātes P3.6.“Kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi” rīcības virziena R3.6.2.“Veselīga dzīvesveida veicināšana” aktivitāti Nr.227 “Veselīga dzīvesveida veicināšana”, ņemot vērā tematisko plānojumu “Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija”, Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam 2.1.mērķa “Atbalstošas un drošas vides attīstīšana, uzturēšana un pilnveidošana” 3.uzdevuma “Fizisko aktivitāšu veicinošas vides attīstīšana” 3.1.aktivitāti “Uzlabot esošo riteņbraucēju celiņu tīklu un attīstīt jaunus maršrutus”, Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018.-2020.gadam īstermiņa apakšmērķa AM1 “Atpūtas, rekreācijas un viesmīlības pakalpojumu pilnveidošana un kvalitāte” uzdevuma U1.6.“Velotūrisma attīstību veicinošie pasākumi” pasākumu P1.6.1.“Veloceliņu tīkla attīstība Jūrmalā un “Velosatiksmes attīstības koncepcijas” ieviešana”, kā arī Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2008.-2020.gadam 1.uzdevuma “Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras pilnveide un pieejamības veicināšana” 1.3.apakšuzdevuma “Veloceliņu tīklu attīstība” pasākumu P1.7.“Veloceliņu izbūve, veidojot sazarotu veloceļu tīklu”, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumu Nr.51 “Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” atklātajā projektu konkursā” un ievērojot Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam vadlīnijas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projektu “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT”/ “Participatory urban planning for healthier urban communities/ HEAT” (turpmāk - projekts) kā projekta partnerim partnerībā ar projekta vadošo partneri – Baltijas reģiona veselīgo pilsētu asociāciju (Somija).

2. Noteikt projekta mērķi – uzlabot pilsētvides plānošanas procesu kvalitāti pašvaldībās, veicinot to ilgtspējīgu attīstību, kā arī sekmēt veselību veicinošas aktivitātes pašvaldībās Centrālās Baltijas jūras reģionā.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. sekmēta pilsētas attīstības plānošanas dokumentos, tajā skaitā tematiskajā plānojumā “Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija”, noteikto veselības veicinošo aktivitāšu īstenošana;

3.2. veicināta Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju iesaistīšanās pilsētplānošanas procesos, kas saistīti ar sabiedrības veselības uzlabošanu pilsētā;

3.3. uzlabota Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību un iestāžu sadarbība pilsētplānošanas jomās, kas saistītas ar sabiedrības veselības uzlabošanu.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2018.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.martam.

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kā projekta partnera kopējās izmaksas 21 500,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis un pieci simti euro un 00 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk.: Grozīts ar domes 2018.gada 27.septembra 464.lēmumu

5.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 18 275,00 (astoņpadsmit tūkstoši divi simti septiņdesmit pieci euro un 00 centi);

5.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 10% jeb 2 150,00 EUR (divi tūkstoši simtu piecdesmit euro un 00 centi);

5.3. Valsts līdzfinansējums ir 5% jeb 1 075,00 EUR (viens tūkstotis septiņdesmit pieci euro un 00 centi).

6. Projekta priekšfinansējumu 9 063,00 EUR (deviņi tūkstoši sešdesmit trīs euro un 00 centi) jeb 46,84 apmērā no 5.1. un 5.3.apakšpunktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta. Grozīts ar domes 2019.gada 21.februāra 61.lēmumu

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļai. Grozīts ar domes 2019.gada 25.jūlija 336.lēmumu

9. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis
Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 15.februāra lēmumam Nr.49

(protokols Nr.2, 14.punkts)

Grozīts ar domes 2019.gada 21.februāra 61.lēmumu

Pielikums - Projekta "Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT" Finansēšanas plāns XLS