Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.februārīNr. 57

protokols Nr. 2, 24. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364
“Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumu Nr.385 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi” 17.2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktu, un saskaņā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra 2016.gada 22.jūnijā noslēgto līgumu “Par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta “PROTI un DARI” NR. 8.3.3.0/15/I/001 īstenošanā” Nr. 6-13/16, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā” (turpmāk -Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt Lēmuma 5. punktu šādā redakcijā:

“5. Noteikt Projekta kopējās izmaksas 168 119,59 EUR (viens simts sešdesmit astoņi tūkstoši viens simts deviņpadsmit euro un 59 centi), saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu, t.sk.:

5.1. pieejamā Projekta attiecināmo izmaksu kopsumma, kas 100% apmērā tiek finansētas no Eiropas Sociālā fonda finanšu līdzekļiem ir 143 617,59 EUR (viens simts četrdesmit trīs tūkstoši seši simti septiņpadsmit euro un 59 centi), no tās:

5.1.1. 2015.gada - 2017.gada pārskata periodā faktiski apgūtā Projekta attiecināmo izmaksu summa ir 4 402,79 EUR (četri tūkstoši četri simti divi euro un 79 centi);

5.1.2. 2018.gada pārskata periodā pieejamā Projekta attiecināmo izmaksu summa ir 139 213,80 EUR (viens simts trīsdesmit deviņi tūkstoši divi simti trīspadsmit euro un 80 centi), kur:

5.1.2.1. Projekta mērķa grupas jauniešu profilēšanai un programmas sastādīšanai pieejamais finansējums ir 8 106,12 EUR (astoņi tūkstoši viens simts seši euro un 12 centi);

5.1.2.2. Projekta mērķa grupas jauniešu individuālo pasākumu programmu īstenošanai pieejamais finansējums ir 131 107,68 EUR (viens simts trīsdesmit viens tūkstotis viens simts septiņi euro un 68 centi).

5.2. neattiecināmās izmaksas Projekta administratīvajai ieviešanai un Projekta mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitāšu īstenošanai 24 503,00 EUR (divdesmit četri tūkstoši pieci simti trīs euro un 00 centi), kas 100% apmērā tiek finansētas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.”

2. Aizstāt Lēmuma 2.pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLS


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF