Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr. 92

protokols Nr. 4, 3. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā
Nr.569 “Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Majoru sporta laukuma)
maksas pakalpojumiem”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 8. jūnija nolikuma Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” 8.1., 8.5. un 28.3. punktu un Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2018.gada 7.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-23/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 25. novembra lēmumā Nr.569 “Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Majoru sporta laukuma) maksas pakalpojumiem” šādus grozījumus:

1.1. papildināt 5.punktu aiz vārdiem “ trūcīgām ģimenēm ” ar vārdiem “ un personas ar invaliditāti ”;

1.2. svītrot pielikuma 1.1.2., 1.2.2. un 1.3.2. punktos vārdu “invalīdi” un atzīmi “ *** ”;

1.3. Papildināt pielikuma atzīmi “ ** ” aiz vārda “sacensībās,” ar vārdiem “Latvijas mēroga amatieru, tajā skaitā veterānu, čempionātu sporta sacensībās,”;

1.4. svītrot pielikuma atzīmi “*** skolēni*, pensionāri, invalīdi * - atlaide 50%”.

2. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā un tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF