Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 24.maijāNr. 229

protokols Nr. 8, 19. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumā Nr.637
“Par dalību darbības programmas 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa
„Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu
teritorijās” ierobežotā projektu konkursā”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumu Nr.519 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” projektu iesniegumu otrās un trešās atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi) pielikuma 5.punktu, un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (reģ.Nr.90000812928) 2017.gada 21.decembra lēmumu “Par projekta iesnieguma Nr.5.1.1.0/17/I/008 apstiprināšanu ar nosacījumu” un 2018.gada 20.februāra lēmumu “Grozījumi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2017.gada 21.decembra lēmumā Nr.39-2-60/13562 “Par projekta iesnieguma Nr.5.1.1.0/17/I/008 apstiprināšanu ar nosacījumu””, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumā Nr.637 „Par dalību darbības programmas 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” ierobežotā projektu konkursā” (turpmāk - Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt Lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:

“1 . Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” ierobežotā projektu konkursā ar projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos–Majoros–Dzintaros ” iesniegumu, tā reģistrācijas Nr.5.1.1.0/17/I/008 (turpmāk - projekts).”

2. Izteikt Lēmuma 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Noteikt prognozējamo projekta darbību īstenošanas laiku no 2016.gada 1.novembra līdz 2021.gada 31.decembrim (62 (sešdesmit divi) mēneši), tai skaitā:

4.1. projekta darbību, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2016.gada 1.novembra līdz 2018.gada 30.septembrim (23 (divdesmit trīs) mēneši);

4.2. projekta darbību, kas tiks veiktas pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2018.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 31.decembrim (39 (trīsdesmit deviņi) mēneši).”

3. Izteikt Lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kopējās projekta ieceres īstenošanai nepieciešamās indikatīvās izmaksas 4 838 108,09 EUR (četri miljoni astoņi simti trīsdesmit astoņi tūkstoši viens simts astoņi euro un 09 centi) , tai skaitā:

5.1. kopējās attiecināmās izmaksas projekta mērķa sasniegšanai, atbilstoši MK noteikumu 25.punktā noteiktajam ir 4 641 252,07 EUR (četri miljoni seši simti četrdesmit viens tūkstotis divi simti piecdesmit divi euro un 07 centi), tai skaitā:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 69,5933% jeb 3 230 000,00 EUR (trīs miljoni divi simti trīsdesmit tūkstoši un 00 centi);

5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 30,4067% jeb 1 411 252,07 EUR (viens miljons četri simti vienpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit divi euro un 07 centi), no tā:

5.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 15% (4,5610% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 211 687,51 EUR (divi simti vienpadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit septiņi euro un 51 cents);

5.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 85% (25,8457% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 1 199 564,56 EUR (viens miljons viens simts deviņdesmit deviņi tūkstoši pieci simti sešdesmit četri euro un 56 centi).

5.2. Pārējās, MK noteikumos neminētās, Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā paredzamās izmaksas (projekta neattiecināmās izmaksas), kas saistītas ar projekta ieceres īstenošanu un ir nepieciešamas Lejas ielas (posmā no Ormaņu ielas līdz Plūdu ielai) pārbūvei un apgaismojuma sistēmas izbūvei, ir 196 856,02 EUR (viens simts deviņdesmit seši tūkstoši astoņi simti piecdesmit seši euro un 02 centi).”

4. Izteikt Lēmuma 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Projekta apstiprināšanas gadījumā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu 1 740 589,33 EUR (viens miljons septiņi simti četrdesmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit deviņi euro un 33 centi), tajā skaitā:

6.1. līdzfinansējumu 5.1.2.2.punktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai 1 199 564,56 EUR (viens miljons viens simts deviņdesmit deviņi tūkstoši pieci simti sešdesmit četri euro un 56 centi), atbilstoši projekta finansēšanas plānam un projekta ieceres īstenošanas būvdarbu kalendārajam plānam;

6.2. finansējumu 5.2.punktā noteikto neattiecināmo izmaksu segšanai 196 856,02 EUR (viens simts deviņdesmit seši tūkstoši astoņi simti piecdesmit seši euro un 02 centi), to paredzot segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta atbilstoši projekta ieceres īstenošanas būvdarbu kalendārajam plānam;

6.3. priekšfinansējumu 10% apmērā no 5.1.1.apakšpunktā un 5.1.2.1.apakšpunktā noteiktās summas jeb 344 168,75 EUR (trīs simti četrdesmit četri tūkstoši viens simts sešdesmit astoņi euro un 75 centi), to paredzot segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžeta, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumu Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 19.panta nosacījumiem.”

5. Izteikt Lēmuma 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Uzdot Attīstības pārvaldes Vides nodaļai, Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļai sadarbībā ar Jūrmalas ostas pārvaldi veikt:

7.1. projekta iesnieguma izstrādi un iesniegšanu Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai līdz 2017.gada 10.oktobrim;

7.2. Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izvirzīto nosacījumu izpildei nepieciešamo dokumentu izstrādi un iesniegšanu, tās norādītajā termiņā.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF