Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 14.jūnijāNr. 287

protokols Nr. 9, 6. punkts

Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši
pašvaldības integrētajām attīstības  programmām sekmēt
energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo
energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās”
ierobežotā projektu iesniegumu
atlasē (Sporta skola)

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” īstenošanas noteikumi”, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu un Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020. gadam noteiktās prioritātes P1.6. “Aktīvā un dabas tūrisma attīstība” rīcības virziena R1.6.3. “Sporta pasākumu un pakalpojumu attīstība” aktivitāti Nr.41 ”Sporta infrastruktūras un pasākumu un pakalpojumu attīstība”, prioritātes P2.6 “Energoapgādes un sakaru attīstība” rīcības virziena R2.6.2. “Racionālas un videi draudzīgas energoapgādes sistēmas attīstība” aktivitāti Nr.89 “Ilgtspējīga atjaunojamo energoresursu izmantošana, energoefektivitātes paaugstināšana un energopārvaldības sistēmas ieviešana un sertificēšana Jūrmalas pašvaldības teritorijā”, prioritātes P3.2. ”Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R3.2.4. “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.185 “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”, prioritātes P3.3. “Daudzveidīga kultūras un sporta vide” rīcības virziena R3.3.3. ”Sporta sektora attīstība” aktivitāti Nr.206 “Publiskās sporta infrastruktūras attīstība”, Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam rīcības virziena R3.2.4. “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” projektu Nr.5 “Jūrmalas Sporta centra energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve - baseins”, Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam mērķa 2.3.2.: “Fizisko aktivitāšu veicināšana” 1.uzdevuma “Sporta sistēmas, infrastruktūras attīstīšana un pakalpojumu piedāvājuma paplašināšana bērnu (skolēnu) fizisko aktivitāšu veicināšanas nolūkos” 1.1.aktivitāti ”Radīt iespējas bērniem pie izglītības iestādēm esošo sporta infrastruktūru izmantot ārpus mācību stundām”, Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam 4.3.pasākuma “Pasākumi ēku sektorā” 4.3.2. aktivitāti “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana pašvaldības ēkās, piesaistot līdzfinansējumu, tai skaitā trešās puses finansējumu” un Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2008.-2020.gadam 1.uzdevuma “Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras pilnveide un pieejamības veicināšana” 1.1.apakšuzdevumu “Sporta bāžu attīstība esošiem un jauniem sporta veidiem, sporta infrastruktūras pilnveide izglītības iestādēs, t.sk., pielāgojot to personām ar kustību traucējumiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu „ Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana ” (turpmāk - projekts).

2. Atbalstīt projekta mērķi - samazināt primārās enerģijas gada patēriņu Jūrmalas sporta skolas peldbaseinu ēkā, Rūpniecības ielā 13 k-4, Jūrmalā par 318,09 kWh/m2, veicot ieguldījumus pašvaldības ēkā, sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. paaugstināta Jūrmalas pilsētas Sporta skolas peldbaseinu ēkas energoefektivitāte;

3.2. pilnveidota Jūrmalas pilsētas Sporta skolas peldbaseinu ēkas infrastruktūra.

4. Atbalstīt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2018.gada 1.novembra līdz 2020.gada 28.februārim, 16 (sešpadsmit) mēneši.

5. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 2 817 286,06 EUR (divi miljoni astoņi simti septiņpadsmit tūkstoši divi simti astoņdesmit seši euro un 06 centi), tai skaitā:

5.1. attiecināmo izmaksu summa 1 289 745,30 EUR (viens miljons divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit pieci euro un 30 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 36,58% jeb 471 756,78 EUR (četri simti septiņdesmit viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit seši euro un 78 centi);

5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 63,42% jeb 817 988,52 EUR (astoņi simti septiņpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit astoņi euro un 52 centi), tai skaitā:

5.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 9,51% jeb 122 698,28 EUR (viens simts divdesmit divi tūkstoši seši simti deviņdesmit astoņi euro un 28 centi)

5.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 53,91% jeb 695 290,24 EUR (seši simti deviņdesmit pieci tūkstoši divi simti deviņdesmit euro un 24 centi).

5.2. neattiecināmās izmaksas 1 527 540,76 EUR(viens miljons pieci simti divdesmit septiņi tūkstoši pieci simti četrdesmit euro un 76 centi) būvprojektā paredzētajiem Jūrmalas pilsētas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūves darbiem, kuras nav attiecināmas, segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta.

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 59 445,51 EUR (piecdesmit deviņi tūkstoši četri simti četrdesmit pieci euro un 51 cents) jeb līdz 10% apmērā no 5.1.1. punktā un 5.1.2.1.punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta.

7. Projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijai, atbilstoši Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” iesniegumu atlases „ Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros noteiktajam termiņam, orientējoši līdz 2018.gada 29.jūnijam, uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF