Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 14.jūnijāNr. 288

protokols Nr. 9, 7. punkts

Par Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam
labās prakses pārneses projekta “KARTE VISIEM” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam prioritātes P3.1. “Uz nākotni orientēta pilsētas pārvaldība, kas atbalsta pilsonisko iniciatīvu” rīcības virziena R3.1.5. “Pilsētas pārvaldības infrastruktūras pilnveide” aktivitāti Nr.139 “Jūrmalas kartes ieviešana”, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmuma Nr.98 “Par personalizētas viedkartes ieviešanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 2.punktu, 2018.gada 16.februāra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.90 “Par dalību Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam labās prakses pārneses atklātā projektu konkursā”, projekta vadošā partnera Hihonas pilsētas pašvaldības (Gijón City council) 2018.gada 13.aprīļa elektroniskā pasta vēstuli, kas Jūrmalas pilsētas domes lietvedībā reģistrēta 2018.gada 26.aprīlī ar lietvedības Nr. 1.1-23/4761 “Par projekta pieteikuma “KARTE VISIEM” apstiprināšanu” un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam labās prakses pārneses projektu „ KARTE VISIEM ” (turpmāk – projekts) partnerībā ar projekta vadošo partneri no Spānijas - Hihonas pilsētas pašvaldību (Gijón City council) un projekta partneri no Rumānijas – Sučavas apgabala pašvaldību (Suceava Municipality).

2. Noteikt projekta mērķi – veikt priekšizpēti iespējai paplašināt Jūrmalas iedzīvotāja kartes funkcionalitāti, nodrošinot tās izmantošanu personām, kuras nesaņem pašvaldības sociālo atbalstu un/vai atvieglojumus, tādējādi sekmējot iedzīvotājiem nepieciešamu pakalpojumu ieviešanu Jūrmalas iedzīvotāju kartes pakalpojumu klāstā, lai iedzīvotāji saņemtu daudzveidīgus pakalpojumus tiem ērtā veidā un nodrošinātu izmantoto pakalpojumu uzskaiti to attīstības plānošanai.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – izstrādāti priekšlikumi Jūrmalas iedzīvotāja kartes funkcionalitātes papildināšanai ar uzņēmēju un pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un izstrādātas rekomendācijas tehnoloģiskajiem risinājumiem, atbilstoši Jūrmalas pašvaldības esošai situācijai.

4. Pieņemt zināšanai, ka projekta izmaksu attiecināmības periods ir noteikts no 2018.gada 4.aprīļa līdz 2018.gada 4.oktobrim.

5. Noteikt projekta īstenošanas laiku no līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža līdz 2018.gada 4.oktobrim.

6. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kā projekta partnera kopējās attiecināmās izmaksas 23 325,04 EUR (divdesmit trīs tūkstoši trīs simti divdesmit pieci euro, 04 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, kur:

6.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 19 826,28 EUR (deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti divdesmit seši euro, 28 centi);

6.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 15% jeb 3 498,76 EUR (trīs tūkstoši četri simti deviņdesmit astoņi euro, 76 centi).

7. Projekta priekšfinansējumu 19 826,28 EUR (deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti divdesmit seši euro, 28 centi) jeb 100% apmērā no 6.1. apakšpunktā noteiktās summas segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžeta.

8. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 6.punktā norādītā finansējuma apjoms.

9. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Uzņēmējdarbības attīstības nodaļai organizēt līguma par projekta īstenošanu noslēgšanu ar Hihonas pilsētas pašvaldību.

10. Nodrošināt pieteikuma par valsts budžeta līdzfinansējuma pieprasījumu projektam sagatavošanu un iesniegšanu.

11. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Uzņēmējdarbības attīstības nodaļai.

12. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 14.jūnija lēmumam Nr.288

(protokols Nr.9, 7.punkts)

Projekta

"KARTE VISIEM"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas dome

Funkcionālās klasifikācijas kods: 04.900

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu: 23 325.04 EUR, kur Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 19 826.28 EUR, un Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 15% jeb 3 498.76 EUR. Atbilstoši projekta konkursa nosacījumiem, projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 19 826.28 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2018.gads

2019.gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

6 253

17 073

0

23 326

19 827

43 153

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

no pašvaldības budžeta

0

no valsts budžeta

0

no Eiropas reģionālās attīstības fonda

0

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

0

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

5 315

14 512

19 827

19 827

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

938

2 561

3 499

3 499

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

Ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem Eiropas Savienības politiku instrumentu projektiem (21.1.9.4.)

19 827

19 827

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

6 253

17 073

0

23 326

19 827

43 153

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

0

6 253

17 073

0

23 326

23 326

Atlikums perioda beigās, t.sk:

19 827

19 827

kases apgrozības līdzekļi

0

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

19 827

19 827


Lejupielāde: DOC un PDF