Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 14.jūnijāNr. 293

protokols Nr. 9, 14. punkts

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+ Jaunatne darbībā” projekta
„Starpkultūru saiknes veidošana ar Eiropas Brīvprātīgā Darba starpniecību”
(„Making of intercultural ties with EVS means”) īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un „Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020. gadam” rīcības plāna rīcības virziena “R3.2.3. Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.8 “Starptautiskās sadarbības attīstība”, „Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014-2020. gadam prioritātes P3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R3.2.3.”Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.161 “Starptautiskās sadarbības attīstība” un Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.gadam apakšmērķa AM1 “Jauniešu līdzdalības veicināšana jaunatnes politiku ietekmējošu lēmumu pieņemšanā pašvaldības un valsts mērogā, sekmēt jauniešu līdzdalību pārstāvniecības demokrātijā un attīstot jauniešu iesaistīšanos organizācijās, sabiedriskajā un kultūras dzīvē” uzdevuma U 3.2. “Pilnveidot jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas pilsētā, izmantojot esošās un radot jaunas” 3.2.3. pasākumu “Atbalstīt un sekmēt Jūrmalas jauniešu ierosinātos pasākumus Jūrmalas pilsētā” un apakšmērķa AM 4 “Attīstīt jauniešu nodarbinātību un uzņēmējdarbību Jūrmalas pilsētā” uzdevuma U 4.1. “Veicināt jauniešu darba prasmju un nodarbinātības palielināšanos” 4.1.1. pasākumu “Brīvprātīgā darba popularizēšana, veidot izpratni par tā nozīmi” un saskaņā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2018. gada 18. aprīļa lēmumu Nr. 2-5/113 “Par projekta „Starpkultūru saiknes veidošana ar Eiropas Brīvprātīgā Darba starpniecību” pieteikuma apstiprināšanu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktam un ievērojot Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” vadlīnijas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Eiropas Savienības programmas “Erasmus+ Jaunatne darbībā” 1.pamatdarbības ”Personu mobilitāte mācību nolūkos” projektu „Starpkultūru saiknes veidošana ar Eiropas Brīvprātīgā Darba starpniecību” („Making of intercultural ties with EVS means”) (turpmāk – projekts) sadarbībā ar projekta partneri – ASSOCIAZIONE INCO INTERCULTURALITA& COMUNICAZIONE, Itālija.

2. Noteikt projekta mērķi - veicināt inovatīvas prakses attīstību, nodošanu un/vai īstenošanu, kā arī kopīgu iniciatīvu īstenošanu Jūrmalā, lai atbalstītu sadarbību, mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī, tai skaitā attīstīt un stiprināt tīklojumu, paaugstināt kapacitāti un darboties starptautiskā līmenī, apmainīties un salīdzināt idejas, prakses un metodes.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. iegūta Eiropas Brīvprātīgā Darba pieredze;

3.2. attīstīta skolēnu izpratne par kultūru daudzveidību sadarbojoties dažādu kultūru pārstāvjiem;

3.3. realizētas neformālās izglītības programmas formālās izglītības iestādē.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2018.gada 1.augusta līdz 2019.gada 31.jūlijam.

5. Noteikt projekta kopējās izmaksas 14 534,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit četri euro un 00 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk. attiecināmo izmaksu summu 14 534,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit četri euro un 00 centi), kas 100% apmērā ir Eiropas Savienības budžeta finansējums.

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 2 906,80 EUR (divi tūkstoši deviņi simti seši euro un 80 centi) jeb līdz 20% apmērā no 5.punktā minētajām attiecināmajām izmaksām segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta.

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Uzdot Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolai organizēt līguma par projekta īstenošanu noslēgšanu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.

9. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolai.

10. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 14.maija lēmumam Nr.293

(protokols Nr.9, 14.punkts)

Projekta

"Starpkultūru saiknes veidošana ar Eiropas Brīvprātīgā Darba starpniecību"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.210

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu: 14534,00 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 14534 EUR, no kurām JSPA finansējums ir 14534,00 EUR jeb 100%. Atbilstoši projekta konkursa nosacījumiem, projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu līdz 20% jeb līdz 2906.80 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2018.gads

2019.gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

0

11 627

9 909

11 627

11 538

17 441

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

9 909

5 724

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no Eiropas Savienības fonda

9 909

5 724

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

2 907

2 907

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

11 627

11 627

2 907

14 534

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

0

11 627

9 909

11 627

11 538

17 441

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

1 718

4 185

5 903

8 631

14 534

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

9 909

5 724

5 724

2 907

2 907

kases apgrozības līdzekļi

0

0

9 909

5 724

5 724

0

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

2 907

2 907


Lejupielāde: DOC un PDF