Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 14.jūnijāNr. 294

protokols Nr. 9, 16. punkts

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā
Eiropas Savienības programmas “Erasmus+”
projekta „Be prepared!” noslēgumu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu, Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” vadlīnijām un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16. februāra lēmumu Nr.55 “Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr. 1 (KA1) “Jauniešu apmaiņa” projekta “Be prepared!”/ “Vienmēr gatavs!” īstenošanu”, saskaņā ar 2016.gada 15.decembrī noslēgto Dotāciju līgumu Nr. 2016-3-LV02-KA105-001417 starp Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras 2018.gada 17.aprīļa vēstuli Nr.2-5/68 “Par projekta “Be prepared” gala atskaites noslēgšanu”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Jauniešu apmaiņa” projekta „Be prepared!”/ “Vienmēr gatavs!” (turpmāk – Projekts) īstenošanu, saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu “Projekta “Be prepared” noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt Projekta kopējās izmaksas 15 596,84 (piecpadsmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit seši euro un 84 centi) saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu „Projekta “Be prepared!” budžeta kopsavilkums” un 3.pielikumu „Pārskats par projekta „Be prepared” finanšu līdzekļu apguvi”, tajā skaitā:

2.1. attiecināmo izmaksu summa ir 15 547,65 EUR (piecpadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit septiņi euro un 65 centi), kas 100% apmērā ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras piešķirtais Eiropas Savienības budžeta finansējums un veido 99,68 no Projekta kopējām izmaksām;

2.2. neattiecināmo izmaksu summa ir 49,19 EUR (četrdesmit deviņi euro un 19 centi), kas segta no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta, un veido 0,32% no Projekta kopējām izmaksām.

3. Noteikt Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetam atmaksājamo Projekta īstenošanai saņemto priekšfinansējumu 3 154,81 EUR (trīs tūkstoši viens simts piecdesmit četri euro un 81 centi) apmērā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 14.jūnija lēmumam Nr.294

(Protokols Nr.9, 16.punkts)

Projekta „Be prepared!” noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums

Be prepared!/ Vienmēr gatavs!

Līguma/vienošanās Nr.

2016-3-LV02-KA105-001417

Darbības programmas nosaukums:

Erasmus+

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

pamatdarbība Nr. 1 (KA1) “Jauniešu apmaiņa”

Projekta mērķis

Projekta mērķis - veicināt jauniešu iesaisti āra aktivitātēs, savstarpēji apmainīties ar dažādām iekļaujošām jaunatnes darba metodēm, rosināt iekļaušanas jautājumus, kā arī iegūt starpkultūru pieredzi.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Projekta sagatavošanās posms

Sagatavot apmaiņas programmu kopā ar partner-organizācijām. Veikt visus sagatavošanās darbus.

Sagatavota apmaiņas programma un veiksmīgi veikti visi sagatavošanās darbi.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Apmaiņas pasākums

Apmaiņa norisināsies no 7.08.2018 līdz 14.08.2018, kur kopā piedalīsies 33 dalībnieki no piecām valstīm – Latvija (7 pers.), Turcija (7 pers.), Itālija (6 pers.), Beļģija (6 pers.), Spānija (7 pers.).

Apmaiņa norisinājās no 7.08.2018 līdz 14.08.2018, kur kopā piedalījās 33 dalībnieki no piecām valstīm – Latvija (9 pers.), Turcija (7 pers.), Itālija (5 pers.), Beļģija (6 pers.), Spānija (6 pers.).

Īsi pirms projekta uzsākšanas

problēmas radās Itālija un Spānijas partneriem, jo atteicās 1 dalībnieks no katras partnera

valsts. Saskaņojot ar Jaunatnes Starptautisko aģentūru, projektā tika iesaistīti 2 Latvijas pārstāvji, kuri bija

piedalījušies projekta sagatavošanas posmā Latvijā.

Rezultātu izplatīšana/Projekta izvērtēšana

Izveidot video par projektu, projektā izstrādātajām metodēm. Prezentēt projektā iegūtos rezultātus.

Jūrmalas jauniešu Youtube kanālā tika izveidots "vlogs" kopā apkopojot 5 video par projektā pieredzēto ("Why you should visit Latvia", "Be prepared- what's that?", "Expedition", "Learning to be prepared" un "How did we communicate").

Video tika publicēti arī @jurmalasxjauniesi Facebook lapā, klāt pievienojot aprakstus par katrā no video redzamajām aktivitātēm, sniedzot iespēju visiem projekta dalībniekiem ar šiem video dalīties savās laika joslās, aizsniedzot pēc iespējas lielāku mērķaudotoriju. Links uz Facebook lapu: https://www.facebook.com/jurmalasxjauniesi/videos/1310943402366981/

Projekta rezultātu izplatīšanas mērķauditorija ir jaunieši, kas ikdienā ļoti daudz laika pavada savās viedierīcēs un kuriem nav izpratnes par iespēju laiku pavadīt savādāk kā tikai tiešsaistē. Projekta laikā dažādu nacionalitāšu jaunieši kopā veidoja savus pieredzes video. Jaunieši ar dzirdes traucējumiem kopā izveidoja mazu pamatvārdu, pamatfrāžu mācību video, kurā apkopoti dažādi vārdi, dažādu valstu zīmju valodās, atspoguļojot zīmju valodas dažādību pasaulē.

Projekta dalībniece no Latvijas Rūta Aizupiete pēc aktivitātes izvērtēšanas

uzrakstīja "Saziņai ir daudz šķautņu, jāpārvar tikai iekšējā barjera, kas izveidojusies mūsu apziņā, ka mēs nevaram.", zem šīs atziņas savu parakstu uzlika visi projekta dalībnieki, kā apstiprinājumu šī apgalvojuma patiesumam.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Projektā veiktie grozījumi

Īsi pirms projekta uzsākšanas problēmas radās Itālijas un Spānijas partneriem, jo atteicās 1 dalībnieks no katras partnera valsts. Saskaņojot ar Jaunatnes Starptautisko aģentūru, projektā tika iesaistīti 2 Latvijas pārstāvji, kuri bija

piedalījušies projekta sagatavošanas posmā Latvijā.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

14. 05. 2017 - 13. 11. 2017

14. 05. 2017 - 13. 11. 2017

Atbilstoši dotāciju līgumam Nr. 2016-3-LV02-KA105-001417 starp Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.

Projekta laika grafika izmaiņas

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks

(pa ceturkšņiem)

2017. gads

1

2

3

4

Projekta sagatavošana

x

x

x

Apmaiņas pasākums

x

Rezultātu izplatīšana/Projekta izvērtēšana

x

x

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

-

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks

(pa ceturkšņiem)

2017. gads

1

2

3

4

Projekta sagatavošana

x

x

x

Apmaiņas pasākums

x

Rezultātu izplatīšana/Projekta izvērtēšana

x

x

Projekta komanda

Vārds Uzvārds – Jūrmalas jaunatnes iniciatīvu centra jaunatnes lietu speciāliste,

Vārds Uzvārds - Jūrmalas jaunatnes iniciatīvu centra jaunatnes darbiniece,

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta saturiskā daļa izpildīta pilnībā un projekta mērķis ir sasniegts, ko apliecina arī Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras (JSPA) 17.04.2018. vēstule Nr.2-5/68 “Par projekta “Be prepared” gala atskaites noslēgšanu”.

Kopējās sākotnēji apstiprinātās projekta attiecināmās izmaksas bija 16 016,00 EUR.

Projekta aktivitāšu īstenošanas rezultātā faktiskās projekta izmaksas bija 15 596,84 EUR, tajā skaitā:

1) attiecināmās izmaksas 15 547,65 EUR, jo, ņemot vērā faktu, ka projekta aktivitāšu īstenošanā piedalījās par vienu dalībnieku mazāk no Itālijas un Spānijas partneriem, izveidojās ekonomija partneru ceļa izdevumu pozīcijā;

2) Papildus, projekta aktivitāšu īstenošanas rezultātā radās neattiecināmās izmaksas 49,19 eiro (0,32%) apmērā, kas saistītas ar pārskaitījumu veikšanu uz Turciju un Turcijas bankas ieturētajiem bankas pakalpojumiem. Neattiecināmās izmaksas tika segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 14.jūnija lēmumam Nr.294

(protokols Nr.9, 16.punkts)

Projekta

„Be prepared”

budžeta kopsavilkums (euro)

IEŅĒMUMI

Apstiprinātais plāns

Precizētais plāns

Izpilde

Izpilde pret precizēto plānu (%)

KOPĀ

Attiecināmo izmaksu segšanai

Neattiecināmo izmaksu segšanai

KOPĀ

Attiecināmo izmaksu segšanai

Neattiecināmo izmaksu segšanai

KOPĀ

Attiecināmo izmaksu segšanai

Neattiecināmo izmaksu segšanai

KOPĀ

Attiecināmo izmaksu segšanai

Neattiecināmo izmaksu segšanai

JSPA

JPD

JSPA

JPD

JSPA

JPD

JSPA

JPD

KOPĀ

16 016

16 016

0

15 597

15 548

49

15 597

15 548

49

100

100

100

IZMAKSU POZĪCIJAS (AKTIVITĀTES) NOSAUKUMS*

Apstiprinātais plāns

Precizētais plāns

Izpilde

Izpilde pret precizēto plānu (%)

KOPĀ

Attiecināmās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas

KOPĀ

Attiecināmās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas

KOPĀ

Attiecināmās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas

KOPĀ

Attiecināmās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas

JSPA

JPD

JSPA

JPD

JSPA

JPD

JSPA

JPD

Ceļa izdevumi

5 960

5 960

5 557

5 557

5 557

5 557

100

100

Organizatoriskie izdevumi

8 976

8 976

8 960

8 911

49

8 960

8 911

49

100

100

100

Speciālais atbalsts

1 080

1 080

1 080

1 080

1 080

1 080

100

100

KOPĀ:

16 016

16 016

0

15 597

15 548

49

15 597

15 548

49

100

100

Īpatsvars, /span>

100

100

0

100

100

0

100

100

0

Bilance

0

0

0


3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 14.jūnija lēmumam Nr.294

(protokols Nr.9, 16.punkts)

Pārskats par projekta "Be prepared" finanšu līdzekļu apguvi

Projekta īstenotājs:

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

Funkcionālās klasifikācijas kods:

09.510.

Kopējais projekta apgūtais finansējums (euro, : 15596.84 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 15 547.65 EUR, no kurām JSPA finansējums ir 15547.65 jeb 100%. Jūrmalas pilsētas pašvaldības priekšfinansējumu 20% jeb 3 154.81 EUR apmērā, neattiecināmās izmaksas 49,19 EUR.

Pozīcija

Apstiprinātais plāns
euro

Precizētais plāns
euro

Izpilde
euro

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

19 220

18 752

18 752

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

3 204

3 171

3 171

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

33

33

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

16 016

15 548

15 548

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

19 220

18 752

18 752

IZDEVUMI ekonomisko klasifikācijas kodu griezumā

16 016

16 020

16 020

1000

Atlīdzība

1150

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata

1 011

1 011

1210

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

69

69

2000

Preces un pakalpojumi

2231

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības

3 960

3 960

3 960

2236

Bankas komisija, pakalpojumi

49

49

2261

Ēku, telpu īre un noma

700

700

700

2262

Transportlīdzekļu noma

249

374

374

2264

Iekārtu un inventāra īre un noma

428

428

2279

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi

2 092

299

299

2311

Biroja preces

150

150

150

2322

Degviela

30

30

30

2341

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces

30

30

30

2352

Saimniecības materiāli

50

50

50

2363

Ēdināšanas izdevumi

2 884

3 016

3 016

2366

Apdrošināšanas izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai

51

51

51

7000

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība

7230

Pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie uzturēšanas izdevumu transferti

423

423

7720

Pārējie pārskaitījumi ārvalstīm

5 820

5 380

5 380

Atlikums perioda beigās:

3 204

2 732

2 732

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžetam

3 204

2 732

2 732


Lejupielāde: DOC un PDF