Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 14.jūnijāNr. 295

protokols Nr. 9, 17. punkts

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas
2018. gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai
vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes
politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Jūrmalas
jauniešu informācijas tīkls” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktu, Jaunatnes likuma 12.panta trešo daļu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmuma Nr.58 „Par Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu” pielikuma “Par Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.gadam” rīcības plāna rīcībām U 2.1. “Nodrošināt jauniešiem aktuālu, kvalitatīvu, pieejamu un saistošu informāciju, balstoties uz jauniešu vajadzībām” un U 3.3.“Veidot izpratni par neformālās izglītības būtību un izmantošanas iespējām”, atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R3.2.4.:“Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.182 “Jauniešu informācijas pieejamības nodrošināšana saskaņā ar ikviena pilsētas jaunieša vajadzībām”, kā arī pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmumu Nr.104 “Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” atklātajā projektu konkursā”, un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2018.gada 16.maija lēmumu Nr.2-23/138, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projektu „Jūrmalas jauniešu informācijas tīkls” (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – attīstīt Jūrmalas jauniešu informācijas tīklu un nodrošināt jauniešiem aktuālu, kvalitatīvu, pieejamu un saistošu informācijas apmaiņu, ilgtermiņā veicinot jauniešu informēšanu Jūrmalas pilsētā.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. attīstīts Jūrmalas jauniešu informācijas un sadarbības tīkls, nodrošinot jauniešiem aktuālu, kvalitatīvu un pieejamu informāciju;

3.2. apzinātas jauniešu vajadzības informācijas saņemšanā un efektīvākās metodes jauniešu informēšanā;

3.3. pilnveidota un popularizēta Jūrmalas jauniešu digitālā „Iespēju karte”;

3.4. attīstītas jauniešu un jauniešu līderu medijpratības kompetences.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2018.gada 25.jūnija līdz 2019.gada 31.maijam.

5. Noteikt projekta kopējās izmaksas 3 500,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti euro un 00 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk., attiecināmo izmaksu summa 3 500,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti euro un 00 centi), kur Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras piešķirtais valsts budžeta finansējums ir 100%.

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 350,00 EUR (trīs simti piecdesmit euro un 00 centi) jeb līdz 10% apmērā no 5.punktā minētajām attiecināmām izmaksām segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta.

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai sadarbībā ar Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 14.jūnija lēmumam Nr.295

(protokols Nr.9, 17.punkts)

Projekta

"Jūrmalas jauniešu informācijas tīkls"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas dome

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.510.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu: 3500.00 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 3500.00 EUR, kas 100% apmērā tiek finansētas no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam. Atbilstoši projekta konkursa nosacījumiem, projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 10% jeb 350.00 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2018.gads

2019.gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

0

3 150

1 515

3 150

2 065

3 850

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

1 515

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

1 515

1 365

no Eiropas Savienības fonda

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

350

350

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

3 150

3 150

350

3 500

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

0

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

0

3 150

1 515

3 150

2 065

3850

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

0

0

1 635

150

1 785

1 715

3 500

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

1 515

1 365

1 365

350

350

kases apgrozības līdzekļi

0

0

1 515

1 365

1 365

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

350

350


Lejupielāde: DOC un PDF