Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 14.jūnijāNr. 296

protokols Nr. 9, 18. punkts

Par Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikuma Nr.13 “Jūrmalas pilsētas Jūrmalas Kauguru vidusskolas nolikums”- 10.4.apakšpunktu, 82.4.apakšpunktu, 86 . punktu, 92.1.apakšpunktu, lai nodrošinātu iespēju skolas telpās un futbola laukumā īstenot izglītojamo pieprasītas interešu izglītības programmas, kuras neparedz skolas izglītības programmas, kā arī dotu iespēju tās apmeklēt arī interesentiem, kas nav skolas izglītojamie, un racionāli izmantotu skolas telpas no mācību procesa brīvajā laikā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Kauguru vidusskolas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. No lēmuma pielikumā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

2.1. Jūrmalas pilsētas domes organizētie pasākumi;

2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi, pamatojoties uz iesniegumu, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Kauguru vidusskolas maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

4. Pilnvarot Kauguru vidusskolas direktoru slēgt telpu nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

5. Šī lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldei.

6. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas avīze” un tīmekļa vietnē.

7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmums Nr.816 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 14.jūnija lēmumam Nr.296

(protokols Nr.9, 18.punkts)

Kauguru vidusskolas maksas pakalpojumi

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Maksa (EUR)

1.

Telpu noma Raiņa 118:

1.1.

Sporta zāle (423 m2 )

1 stunda

21,48

1.2.

Aktu zāle (255 m2 )

1 stunda

17,92

1.3.

Trenažieru zāle (101,6 m2 )

1 stunda

6,02

1.4.

Klase (vid.50 m2)

1 stunda

2,94

1.5.

Klase vasaras nometnei (vid.50 m2)

diennaktī

50.61

2.

Futbola laukuma noma Raiņa 118:

2.1.

Futbola laukums (7700 m2)

1 stunda

45,90

2.2.

Ģērbtuve (vid.36 m2)

1 stunda

2,13

3.

Telpu noma Lēdurgas 27:

3.1.

Sporta zāle (99,5 m2)

1 stunda

5,66

3.2.

Aktu zāle (67,7 m2)

1 stunda

4.04


Lejupielāde: DOC un PDF