Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 14.jūnijāNr. 297

protokols Nr. 9, 19. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 25. augusta lēmuma Nr.423
“ Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pludmales centra)
maksas pakalpojumiem ” pielikumā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikuma Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” 8.5. un 28.3.apakšpunktu un Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 12.jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-20/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.augusta lēmuma Nr.423 “ Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pludmales centra) maksas pakalpojumiem ” pielikumā šādus grozījumus:

1.1. papildināt pielikuma 1.1., 1.2. un 1.3.punktos pēc vārda “laukums” ar atzīmi “ * ”;

1.2. papildināt pielikuma 1.4., 1.5. un 1.6.punktos pēc vārda “noma” ar atzīmi “ * ”;

1.3. papildināt pielikumu pēc tabulas ar atzīmi un skaidrojumu “* Sporta veidu federācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, un kuras Jūrmalas pilsētā organizē pasaules un Eiropas čempionātus vai to posmus – atlaide 90%. Visus ar pasākuma norisi saistītos sabiedriskos pakalpojumus apmaksā sporta veidu federācijas saskaņā ar Jūrmalas Sporta servisa centra piestādīto rēķinu”.

2. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā un tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF