Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 14.jūnijāNr. 298

protokols Nr. 9, 20. punkts

Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic
valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju
resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas
kārtējos izdevumus) ” projekta „ Laivu, dzinēju
un kvadricikla iegāde zivju resursu
aizsardzībai ” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.punktu , saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, Zivju fonda padomes 2018.gada 25.aprīļa 184.sēdes protokolu Nr.4.1-28e/4/2018, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā s prioritātes P3.4 “Droša dzīves vide” rīcības virziena R3.4.1. ” Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības nodrošināšana” aktivitāti Nr.213 “Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšana un kvalitātes uzlabošana” un aktivitāti Nr.215 “Glābšanas dienesta attīstība un darbības kvalitātes uzlabošana” un Veselības veicināšanas plānā Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam noteiktā 2.1. mērķa “Atbalstošas un drošas vides attīstīšana, uzturēšana un pilnveidošana” 2.uzdevuma “Sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzīšana” 2.2.aktivitāti “Nodrošināt glābēju dienestu darbību pludmalē”, ņemot vērā 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus) ” projektu „ Laivu, dzinēju un kvadricikla iegāde zivju resursu aizsardzībai ” (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – uzlabot Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas materiāltehnisko nodrošinājumu, ceļot glābšanas dienesta kapacitāti.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – būtiski uzlabota Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas spēja kontrolēt attiecīgo normatīvo aktu prasības (kuģošanas noteikumu ievērošana, makšķerēšanas noteikumu ievērošana) Jūrmalas akvatorijās, kā arī nodrošināta zivju resursu aizsardzība virszemes ūdeņos.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža ar Lauku atbalsta dienestu līdz 2018.gada 1.novembrim.

5. Noteikt projekta kopējās attiecināmās izmaksas 19 860,00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit eiro un 00 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, kur:

5.1. Zivju fonda finansējums ir 88% jeb 17 476,80 EUR (septiņpadsmit tūkstoši četri simti septiņdesmit seši eiro un 80 centi);

5.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 12% jeb 2 383,20 EUR (divi tūkstoši trīs simti astoņdesmit trīs eiro un 20 centi).

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 8 738,40 EUR (astoņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit astoņi eiro un 40 centi ) jeb līdz 50% apmērā no 5.1. punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžeta.

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai organizēt līguma par projekta īstenošanu noslēgšanu ar Lauku atbalsta dienestu.

9. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai.

10. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums DOC


Lejupielāde: DOC un PDF